Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Dziecko w sądzie
  • Kto reprezentuje dziecko w sprawie karnej?

Dziecko w sądzie

Bardzo często zdarza się, że to również dziecko pozostaje stroną postępowania sądowego. Zazwyczaj ma to miejsce w odniesieniu do szeroko pojętych spraw rodzinnych, np. alimentacyjnych. W takich sytuacjach, pomimo okoliczności, że to małoletni jest powodem sprawie o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego, nie występuje przed sądem samodzielnie, z uwagi na brak zdolności do czynności prawnych. Wówczas jest on reprezentowany przez jednego z rodziców, który występuje w  imieniu małoletniego w sądzie i przedstawia jego stanowisko na rozprawie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to oboje rodzice nie mogą być przedstawicielem ustawowym swoich małoletnich dzieci. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w sprawach karnych, kiedy to jeden z rodziców oskarża o przemoc drugiego, w tym o stosowanie agresji słownej i fizycznej względem dziecka.

Kto reprezentuje dziecko w sprawie karnej?

W sytuacji opisanej powyżej dotychczas rolę przedstawiciela dziecka pełnił kurator sądowy, którym obecnie pozostaje z kolei reprezentant dziecka. Zgodnie z założeniami, reprezentantem może być radca prawny lub adwokat. Z dniem 24 lutego 2024 roku zostaną natomiast utworzone specjalne listy reprezentantów, z określeniem podmiotów mogących pełnić tak odpowiedzialną funkcję. Reprezentant, wyznaczony do pełnienia roli prawnika dziecka w sprawie karnej, co do zasady wkracza w sferę władzy rodzicielskiej rodzica, w zakresie, w jakim podejmuje czynności w imieniu dziecka w takowym postępowaniu. Istotne jest, iż osoba sprawująca rolę reprezentanta ma wyższe wykształcenie prawnicze i wiedzę specjalistyczną, pozwalającą jej skrupulatnie wykonywać powierzone zadania. Od przyszłego roku, prokuratorzy oraz sądy zobowiązani będą do niezwłocznego wyznaczania reprezentanta dla dziecka, co ma następować jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiedzy o przestępstwie dokonanym na niekorzyść małoletniego. Jest to niezwykle ważne, gdyż do tej pory, kurator był wyznaczany z opóźnieniem, np. gdy już sformułowano akt oskarżenia, czyli na samym końcu postępowania przygotowawczego.