Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Z życia ucznia

Prawo cywilne i prawo karne

Karty Pracy "Z życia ucznia"

Witaj,

zapewne nie miałeś jeszcze okazji poznać mnie osobiście, a może nawet znasz mnie dość dobrze, bo spotkaliśmy się w Twojej szkole, w której organizowałam konferencję pod hasłem „Czy uczeń może być KLIENTEM prawnika?”. To dzięki mojemu pomysłowi powstała Mobilna Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO, której działania finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zdradzę Ci, że każdego dnia zabiegam, aby edukacja prawna znalazła się na liście Twoich przedmiotów. Pomożesz mi w tym?

Czyż nie uważasz, że fajnie byłoby, gdybyś mógł na zajęciach z edukacji prawnej porozmawiać z prawnikiem i opowiedzieć mu o swoim lub Twojego kumpla kłopocie? Czasami wystarczy tak niewiele, by rozwiązać najtrudniejszy problem. A może ktoś Cię oszukał, nęka Cię, albo – co gorsza – zmusza do zrobienia czegoś, czego sam nie chcesz zrobić? Właśnie od tego jest pomoc prawna. Ona zapewnia poczucie pełnego bezpieczeństwa zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym.

Tak przyszło mi teraz do głowy, że może wpadłeś w tarapaty? Może zmuszony byłeś do popełnienia czynu, który jak się zapewne okazuje, jest karalny? Nie bój się! Gwarantuję Ci, że nie ma problemu, którego nie można rozwiązać. Nie ma sensu działać w pojedynkę. Twoja SIŁA wzrośnie jeśli stworzysz sobie mocny zespół: Ty, nasz prawnik i ja. Damy radę! Wchodzisz w to? Zawsze możesz do mnie napisać: kontakt@akademiaprawa.com

A teraz zapoznaj się z historiami „Z życia ucznia”, które wydarzyły się naprawdę. Opowiedzieli mi je uczniowie. Żadnej z opowieści nie zostawiłam ot tak sobie. Każdą skonsultowałam z panią mecenas Agnieszką Lech, która jest radcą prawnym. Dzięki olbrzymiej wiedzy i niesamowitemu zaangażowaniu pani mecenas powstały KARTY PRACY, które możesz sam rozwiązać lub podczas zajęć z Twoim wychowawcą. Zapewniam Cię, że wiedza w nich zawarta pomoże Ci poszerzyć Twoje horyzonty.

Katarzyna Macoń

Katarzyna Macoń – Prezes Podaruj Dzieciom Promyk Słońca

Zatarcie skazania

...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania]

§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z moc prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 4a. W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka
zabezpieczającego.

Art. 76. [Zatarcie skazania]
§ 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem roku od zakończenia okresu próby.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Niesłuszne oskarżenie

...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 234. [Fałszywe oskarżenie]

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Ryzyko w sporcie

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Bezprawne wykorzystanie wizerunku

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Złośliwe nękanie

...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Znieważenie symboli narodowych

...

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zastąpiła ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022.1700 z późn.zm.)

Dział II (art. 6-22)

Środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Podrabianie dokumentów

...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 270. [Fałszerstwo materialne]

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Groźby karalne

...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 190. [Groźba karalna]

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Znieważenie

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Zniesławienie

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Usiłowanie i pomoc

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Zasiedzenie

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Testament

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Zasady dziedziczenia

...

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U.2020.1359 z późn.zm.)

Art. 101. [Zarząd majątkiem dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, 1429, 1606 i 1615), sądu spadku dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.
§ 4. Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis
§ 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j.Dz.U.2023.1550 z późn.zm.)

Art. 640 (1). [Zezwolenie sądu na proste przyjęcie lub odrzucenie spadku]

§ 1. Zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku, w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wydaje sąd spadku.

§ 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, o której mowa w § 1, złożony do sądu opiekuńczego, przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi spadku.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Nieudzielenie pomocy

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Umowy z małoletnimi

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Plagiat

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Dyskryminacja

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Przekroczenie granicy

...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych]

§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.

Prawo autorskie

...

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Aleksandra Toczek.