Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Podcasty

Prawo cywilne i prawo karne

Podcasty

Podcasty stanowią doskonałą propozycję do prowadzenia atrakcyjnych lekcji wychowawczych w szkołach średnich. Zapewniają komfortową i skuteczną edukację prawną młodzieży, a także są doskonałą podstawą i zachętą, by na terenach szkół prowadzić dodatkowe zajęcia pod hasłem: „Prawo moja pasja”. Opracowane zostały prostym językiem, poruszają najistotniejsze zagadnienia dotyczące młodzieży jak: wynajem mieszkania, oszustwa, kradzieży, naruszenia narządów części ciała, przestępstw w Internecie.

Prawo cywilne. Czy mnie dotyczy?

W tym odcinku dowiesz się, co nam wolno, a czego nam nie wolno, żeby nie narazić się na nieprzyjemne konsekwencje. Zaprezentowana zostanie kwestia zastosowania prawa cywilnego w praktyce.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Najem. Co i jak?

Jedną z umów, z którą prędzej czy później spotkasz się - jest umowa najmu. Dotyczy ona praktycznie każdego. Jeśli stoisz przed decyzją wynajęcia lokum, albo będziesz pierwszy raz wynajmował swoje mieszkanie, to ten odcinek skierowany jest właśnie do Ciebie. W tym odcinku dowiesz się o czym należy pamiętać wynajmując mieszkanie i co powinna zawierać umowa najmu.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Własność. Gdzie są granice?

Jesteś właścicielem jakiejś rzeczy: działki, mieszkania. Dlatego o uprawnieniach właściciela dowiesz się w tym odcinku.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

O co chodzi w prawie karnym?

W tym odcinku poruszone zostaną kwestie związane z odpowiedzialnością karną za czyny zabronione, czyli wykroczenia lub przestępstwa popełniane zarówno przez osoby pełnoletnie, jaki i osoby nieletnie. Przybliżone zostaną najważniejsze zapisy wiodących w tym zakresie ustaw w postaci kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, na przykładach - mających miejsce w rzeczywistości - spraw sądowych. Przedstawione będą najczęściej popełniane przestępstwa i wykroczenia oraz przybliżony zostanie przebieg postępowań w tych sprawach, czynności, które były podejmowane przez strony oraz sposoby ich zakończenia.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zastąpiła ustawę z
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Oszustwo. Co to jest? I Jak się nie dać nabrać?

Przedmiotem rozważań odcinka jest przestępstwo oszustwa, które w kodeksie karnym zostało uregulowane w przepisie art. 286. Czym tak w ogóle jest oszustwo? Na czym polega? Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, żeby można mówić o oszustwie? Jaka kara grozi za popełnienie tego przestępstwa? Na te i inne pytania związane z przedmiotowym zagadnieniem udzielona zostanie odwiedź.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)
Art. 286. [Oszustwo]

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Kradzież.

Tutaj dowiesz się czy kradzież, to, to samo co przywłaszczenie. Czy kradzież jest przestępstwem? Czy ukraść można niechcący? Czy jak kradzież zostanie dokonana przy użyciu przemocy, to sprawca będzie odpowiadał jak za zwykłą kradzież? Na te i inne pytania związane z kradzieżą znajdziesz odpowiedź w tym odcinku.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)
Art. 278. [Kradzież]

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą kartę uprawniającą do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1, 1a lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3a. Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3, 3a i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii.

Art. 280. [Rozbój]
§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j.Dz.U.2023.2119 z późn.zm.)

Art. 119. [Kradzież lub przywłaszczenie]
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Naruszenie narządu czynności ciała. Bójka. Pobicie. Czy to, to samo?

Poruszona zostanie kwestia czynów zabronionych w postaci naruszenia narządu ciała, bójki, pobicia, które stanowią trzy odrębne od siebie przestępstwa. Jaka grozi nam odpowiedzialność w tych zdarzeniach? Czy w trakcie bójki można bronić się tak, by nie ponieść odpowiedzialności karnej tzn. skorzystać z obrony koniecznej? Na te pytania znajdziesz pełną odpowiedź w tym odcinku.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)
Art. 158. [Bójka i pobicie]

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art.
157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Dobrowolne poddanie się karze.

Na jakim etapie sprawy można poddać się dobrowolnie karze? Kiedy warto, a kiedy nie warto skorzystać z tej możliwości? Na te pytania znajdziesz właśnie tutaj odpowiedź.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U.2022.1375 późn.zm.)

Art. 387. [Dobrowolne poddanie się karze]

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy prokurator wyrazi zgodę, a pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku nie zgłosi sprzeciwu. O treści wniosku należy powiadomić pokrzywdzonego, jeżeli wniosek został złożony przed powiadomieniem go o terminie rozprawy.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Przestępstwa w Internecie.

W odcinku tym zaprezentowany zostanie przykład oszustwa, którego planowano dokonać za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Skupimy się na kwestiach z prespektywy pokrzywdzonego. Kiedy wycofać się z podejrzanej transakcji?

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/

Phishing, stalking. Co to takiego?

Przestępstwa popełniane w sieci to phishing i stalking. Na czym polegają te przestępstwa i jak się przed nimi bronić? Na te pytania uzyskasz odpowiedź w tym odcinku.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Opracowanie: mecenas Witold Krzak /adwokat/
Lektor: Joanna Jabłczyńska /radca prawny/