Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

By

PATRONAT Marta Malec-Lech
Czym są pojęcia flamingu, griefingu oraz MOMO? Co to jest flaming? Czym jest griefing? Co oznacza pojęcie MOMO Challenge? Czym są pojęcia flamingu, griefingu oraz MOMO? Wszystkie te nazwy nieodzownie związane są z działalnością w sieci internetowej i oznaczają skrótowo zagrożenia, jakie czyhają na użytkowników Internetu, w szczególności młodzież oraz dzieci. Chociaż coraz częściej można...
Read More
Pierwszym i być może najważniejszym gremium, które rozpoczyna cały proces przeciwdziałania przemocy domowej jest tzw. zespół interdyscyplinarny. Jest to ciało kolegialne, powoływane przez pierwszą linię organów, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na terenie danej gminy. Skład zespołu interdyscyplinarnego Zadania zespołu interdyscyplinarnego Skład zespołu interdyscyplinarnego W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy...
Read More
W poprzednim opracowaniu omówiono zakres działań organów samorządowych w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej. Jednakże niebagatelne znaczenie w tej materii mają także działania podejmowane przez organy centralne, gdyż wytyczają one pewne kierunki działania dla pozostałych uczestników postępowań. Zadania wojewody Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Zadania Prokuratora Generalnego Zadania wojewody Pierwszym ze wskazanych organów rządowych...
Read More
Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Zadania gminy Zadania powiatu Zadania samorządu województwa Spójność zadań Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Przemoc domowa jest zjawiskiem wymagającym niemal natychmiastowej reakcji ze strony aparatu państwowego. Dlatego też ustawodawca, dążąc do zmaksymalizowania efektów działań pomocowych zaangażował w proces przeciwdziałania przemocy...
Read More
Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej Formy pomocy dla ofiary przemocy domowej Schronienie Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej Zjawisko przemocy domowej nigdy nie pozostaje bez reakcji ze strony organów państwowych. Trzeba jednak pamiętać, iż nie kontrolują one automatycznie sytuacji w każdym, prywatnym domu czy mieszkaniu. Inicjatywa leży w tym przypadku po stronie osoby doznającej przemocy, aby...
Read More
Przemoc domowa Ustawowe rozumienie przemocy domowej Przykłady przemocy domowej Przemoc domowa Każdy z nas potrafi tak czy inaczej scharakteryzować pojęcie przemocy domowej. Bez wątpienia jest to zjawisko, którego odbiór społeczny jest negatywny. W poprzednim opracowaniu wskazano, iż podstawowym aktem prawnym regulującym tą kwestię jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej....
Read More
Zjawisko przemocy w rodzinie Akty prawne chroniące rodzinę Zadania ustawy Zjawisko przemocy w rodzinie Przemoc w najbliższej rodzinie niestety nie należy do rzadkich przypadków. Niekiedy nawet nie wiemy, iż w naszej okolicy: w bloku, na osiedlu czy ulicy dochodzi do przykrych sytuacji, w których jeden z domowników poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudnia życie innym. Obok...
Read More
Niemożność uzyskania pozwolenia na broń Zakaz wydania pozwolenia na broń Cofnięcie pozwolenia na broń Niemożność uzyskania pozwolenia na broń Ustawa o broni i amunicji reguluje możliwość uzyskania pozwolenia na broń przez obywateli po spełnieniu określonych warunków. Istnieją jednak przypadki, w których wydanie pozwolenia na broń nie jest możliwe. Postaramy się krótko je scharakteryzować i przybliżyć...
Read More
Finalizacja uzyskania pozwolenia na broń Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni Rejestracja broni Legitymacja posiadacza broni Zakaz rejestracji broni Finalizacja uzyskania pozwolenia na broń Pozwolenie na broń, co już zostało zasygnalizowane w poprzednich opracowaniach uzyskuje się poprzez decyzję administracyjną po uprzednim pozytywnym wyniku z egzaminu oraz pozytywnych wynikach badań lekarskich. Natomiast po otrzymaniu takiej decyzji konieczne...
Read More
Pozwolenie na broń – aspekt formalny Dokumenty do złożenia Egzaminy To jeszcze nie koniec! Pozwolenie na broń – aspekt formalny W poprzednim opracowaniu omawialiśmy badania lekarskie, konieczne do ubiegania się o pozwolenie na broń. Czas przejść do działań typowo formalnych, które każdy ubiegający się o pozwolenie musi wykonać. Dokumenty do złożenia Każda osoba ubiegająca się...
Read More
1 2 3 12