Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Komornik sądowy – organ egzekwujący długi

Komornik sądowy – organ egzekwujący długi

W gospodarce wolnorynkowej zawieranie umów jest zjawiskiem powszechnym, wręcz codziennym. Jednakże sposoby realizacji umów w każdym przypadku mogą się od siebie różnić. Trafiając na nieuczciwego, nielojalnego lub niesumiennego kontrahenta będziemy musieli podjąć pewne kroki prawne, które rozpoczynają się w sądzie, a kończą, według naszego uznania u komornika sądowego lub tzw. firm windykacyjnych, a więc podmiotów zajmujących się fachowo pozyskiwaniem przysługujących nam należności.

 1. Kim jest komornik sądowy?
 2. Kto może zostać komornikiem?
 3. Komornik sądowy, a windykator
 4. Czy warto zastąpić komornika sądowego prywatnym windykatorem?

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to urzędnik państwowy, którego status prawny reguluje ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornicy sądowi działają przy właściwych miejscowo sądach rejonowych i podlegają służbowo prezesom tychże sądów. Do zadań komorników sądowych należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne oraz zabezpieczenia roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych
 • sporządzanie protokołów stanu faktycznego
 • dokonywanie doręczeń zawiadomień sądowych, protestów, zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru
 • sprawowanie nadzoru nad licytacjami
 • weryfikacja treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych
 • prowadzenie egzekucji w sprawach cywilnych

Należy podkreślić, że czynności egzekucyjne należą do wyłącznych kompetencji komorników sądowych, gdyż tylko oni mogą w postępowaniach cywilnych jako przedstawiciele aparatu państwowego egzekwować wierzytelności. Dokonują tego na podstawie wydanych przez sądy dokumentów. Mowa tutaj o w/w tytułach egzekucyjnych i tytułach wykonawczych. Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądu niezaopatrzone w klauzulę wykonalności. Natomiast tytuł wykonawczy jest najczęstszym w praktyce dokumentem uprawniającym do wszczęcia przez komornika egzekucji, gdyż jest to orzeczenie opatrzone tą właśnie klauzulą.

Kto może zostać komornikiem?

Przepisy prawa wymagają dla sprawowania funkcji komornika sądowego spełnienia szeregu przesłanek. Komornikiem sądowym może zostać bowiem osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada nieposzlakowaną opinię
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa, lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy
 • odbyła aplikację komorniczą
 • złożyła egzamin komorniczy
 • pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata
 • ukończyła 26 lat

Komornik sądowy, podobnie jak sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny czy notariusz należy do zawodów zaufania publicznego, stąd też w wielu aspektach wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko są zbieżne z w/w zawodami.

Komornik sądowy, a windykator

Różnica pomiędzy tymi dwoma podmiotami sprowadza się do ich uformalizowania w prawie, kompetencji i skuteczności egzekucyjnej. Komornicy sądowi są urzędnikami państwowymi. Ich status uregulowany został w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku. W akcie prawnym opisano uprawnienia i zadania komorników sądowych, organy nad nimi nadrzędne oraz możliwe sposoby ich działania. Natomiast windykatorzy to nic innego jak przedsiębiorcy, którzy działają na zasadach tzw. „wolnych strzelców” lub w ramach większych korporacji i przyjmują zlecenia od osób, posiadających wierzytelności. Współpraca i kompetencje windykatorów oraz komorników sądowych diametralnie się od siebie różnią.

Czy warto zastąpić komornika sądowego prywatnym windykatorem?

Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Komornik sądowy po otrzymaniu tytułu wykonawczego ma prawo przy wykonywaniu swoich czynności żądać asysty policji, sporządzać protokoły, powoływać biegłego, zajmować w sposób legalny majątek dłużnika. Miejmy pewność, że jeśli napisał do nas komornik sądowy lub przesłał pismo do dłużnika, to wierzyciel, na rzecz którego prowadzona jest egzekucja, ma tytułu prawny do żądania zapłaty swojej należności. Natomiast działania windykatorów sprowadzają się wyłącznie do wysyłania monitów, niekiedy nawet gróźb, nachodzenia w domu czy mieszkaniu lub telefonowania. Windykator najczęściej działa bez tytułu wykonawczego, którego posiadanie i tak nie uprawnia go do zajmowania majątku dłużnika. Często zdarza się też, że windykatorzy dochodzą długów przedawnionych, a więc takich, których możliwość wyegzekwowania jest praktycznie nierealna. Warto więc zawsze podążać drogą legalizmu: najpierw sądowy tytuł wykonawczy, a później egzekucja komornicza.