Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Notariusz. Kim jest i co robi?

Notariusz. Kim jest i co robi?

Sporządzanie aktów notarialnych, umów cywilnoprawnych oraz handlowych należy do zadań notariusza. By w pełni odpowiedzieć na pytania: kim jest notariusz, co robi notariusz oraz ile zarabia notariusz, należy sięgnąć do niniejszego opracowania. Z jego lektury dowiemy się także, jak zostać notariuszem oraz jakie są zadania notariusza?

  1. Kim jest notariusz i jakie pełni zadania?
  2. Kto może zostać notariuszem?
  3. Ile zarabia notariusz?

Kim jest notariusz i jakie pełni zadania?

Jak wynika z treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie: „notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną”, czyli, np. przy umowie sprzedaży nieruchomości, sporządzaniu testamentu notarialnego itp. Z kolei artykuł 2 § 1 ustawy, stanowi, że notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Do najważniejszych zobowiązań notariusza należy zachowanie w tajemnicy wiedzy o okolicznościach sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Warto wspomnieć, iż obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza, przy czym ustaje on w chwili, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy notariusza może zwolnić Minister Sprawiedliwości.

Kto może zostać notariuszem?

Ogólne wymogi, jakim musi sprostać przyszły notariusz, zostały określone w art. 11 ustawy prawo o notariacie, a należą do nich:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
  • posiadanie pełni z praw publicznych i pełnej zdolność do czynności prawnych
  • cechowanie się nieskazitelnym charakterem oraz możliwością zagwarantowania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu notariusza
  • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
  • odbycie aplikacji notarialnej w Rzeczypospolitej Polskiej złożenie egzaminu notarialnego w Rzeczypospolitej Polskiej;  a także ukończenie 26 roku życia

Ile zarabia notariusz?

Art. 5 ustawy prawo o notariacie wskazuje, że za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Przy czym, do powyższego wynagrodzenia nie wlicza się kosztów przejazdów i innych niezbędnych wydatków. Dla przykładu należy powołać treść § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, który reguluje wysokość wynagrodzenia notariuszy, a wskazuje m.in., że: maksymalna stawka wynosi  w zależności od wartości: 1) do 3000 zł – 100 zł; 2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł; 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł; 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł; 6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł, itp.