Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Medyczne aspekty związane z bronią

Medyczne aspekty związane z bronią

  1. Medyczne aspekty związane z bronią.
  2. Badania lekarskie
  3. Odpłatność badań lekarskich
  4. Orzeczenia lekarskie
  5. Odwołanie od orzeczenia

Medyczne aspekty związane z bronią?

Bez cienia wątpliwości jedną z najważniejszych cech, które są brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na broń jest sprawność fizyczna i intelektualna. Dlatego też, osoby ubiegające się o legalne posiadanie broni winny przejść określone badania.

Badania lekarskie

Sprawdzenie, a następnie określenie stanu zdrowia w zakresie ogólnym dotyczy nie tylko kwestii fizjologii i anatomii, ale także psychiki. Ubiegający się o pozwolenie na broń są badani pod kątem ogólnego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, wzroku, słuchu, równowagi, sprawności układu ruchu, a także stanu psychicznego. Konieczne i nieodzowne jest poddanie się badaniom psychiatrycznym i okulistycznym, jednakże lekarz przeprowadzający badanie może zalecić także inne badania, jeśli uzna to za stosowne. Ponadto konieczne jest dokonanie badania psychologicznego, obejmującego określenie poziomu rozwoju intelektualnego i cech osobowości, sprawdzenie poziomu dojrzałości społecznej oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Również i ten katalog może zostać rozszerzony przez lekarza prowadzącego.

Odpłatność badań lekarskich

Niestety, osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń musi za badania uiścić stosowną opłatę. Nie jest ona niska, gdyż na podstawie art. 15e ust. 2 maksymalna opłata to 15% przeciętnego wynagrodzenia, a więc wynagrodzenia tzw. średniego.

Orzeczenia lekarskie

Po wykonanych badaniach lekarze specjaliści wydają orzeczenia na podstawie ich wyników. Osoba ubiegająca się, w przypadku pozytywnego wyniku otrzymuje oryginał orzeczenia, zarówno w odniesieniu do badań fizykalnych, jak i psychologicznych.

Odwołanie od orzeczenia

Gdyby orzeczenie lekarskie nie satysfakcjonowało osoby ubiegającej się ma ona prawo wnieść odwołanie. Podobne uprawnienie przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem lekarza, który to orzeczenie wydał do innego wybranego lekarza upoważnionego do takich badań. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Lekarz w trybie odwołania przeprowadza ponowne badanie, a orzeczenie wydane w trybie odwołania jest ostateczne. Nawet w zakresie medycznym procedura odwołania w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń jest mocno sformalizowana i warto w takim przypadku skorzystać z pomocy prawnika.

Powiązane wpisy