Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Pozyskanie broni i jej rejestracja

  • Finalizacja uzyskania pozwolenia na broń
  • Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni
  • Rejestracja broni
  • Legitymacja posiadacza broni
  • Zakaz rejestracji broni

Finalizacja uzyskania pozwolenia na broń

Pozwolenie na broń, co już zostało zasygnalizowane w poprzednich opracowaniach uzyskuje się poprzez decyzję administracyjną po uprzednim pozytywnym wyniku z egzaminu oraz pozytywnych wynikach badań lekarskich. Natomiast po otrzymaniu takiej decyzji konieczne jest jeszcze dopełnienie kilku procedur.

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Po uprawomocnieniu się decyzji o wydaniu pozwolenia na broń należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni. Wniosek składa się do organu wydającego decyzję. Podlega on opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Z takim zaświadczeniem możemy dokonać zakupu broni.

Rejestracja broni

Sama decyzja uprawniająca do noszenia broni oraz pozyskanie zaświadczenia to nie wszystko. Po nabyciu broni musimy dokonać jej rejestracji. Taki obowiązek nakłada art. 13 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Ustawodawca przewidział na powyższe termin 5 dni od dnia zakupu. Rejestracji dokonuje organ właściwy do wydania pozwolenia na broń, a więc komendant wojewódzki Policji na podstawie dowodu zakupu broni.

Legitymacja posiadacza broni

Nabycie pierwszej broni oraz jej rejestracja determinują możliwość pozyskania legitymacji posiadacza broni. Zostanie ona wydana również przez właściwy do wydania pozwolenia na broń organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o taką legitymację. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4cm. Legitymacja również podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Po wydaniu legitymacji właściwy organ dokonuje w niej wpisu, związanego z rodzajem zakupionej broni. Legitymacją można także posługiwać się przy nabywaniu amunicji. Wzory legitymacji posiadacza broni określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wzorów dokumentów związanych z posiadaniem broni.

Zakaz rejestracji broni

Właściwy organ zawsze odmówi rejestracji broni osobie, która nie ma ukończonych 18 lat, nawet kiedy broń nie posiada cech użytkowych. Jeśli zaś chodzi o broń pneumatyczną organ również wyda decyzję odmowną osobie, która nie ukończyła 18 lat, a także nie przedstawiła orzeczeń lekarskich i zaświadczenia o niekaralności. Jest to poniekąd martwa regulacja, albowiem ustawa wskazuje wprost, komu pozwolenia na broń nie można wydać w żadnym wypadku. Ten temat zostanie poruszony w kolejnym opracowaniu.

Powiązane wpisy