Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
 • Niemożność uzyskania pozwolenia na broń
 • Zakaz wydania pozwolenia na broń
 • Cofnięcie pozwolenia na broń

Niemożność uzyskania pozwolenia na broń

Ustawa o broni i amunicji reguluje możliwość uzyskania pozwolenia na broń przez obywateli po spełnieniu określonych warunków. Istnieją jednak przypadki, w których wydanie pozwolenia na broń nie jest możliwe. Postaramy się krótko je scharakteryzować i przybliżyć w niniejszym opracowaniu.

Zakaz wydania pozwolenia na broń

Przesłanki negatywne wydania pozwolenia na broń zawiera art. 15 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z tym przepisem pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 – tutaj przewidziano wyjątek, a mianowicie na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie, która ukończyła 18 lat, ale tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich,
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 1. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: – przeciwko życiu i zdrowiu, – przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Dodatkowo osoby posiadające pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej lub innych osób są zobligowane raz na 5 lat przedstawić orzeczenia lekarskie, potwierdzające sprawność psychofizyczną do noszenia broni. Jeśli wyniki badań, a następnie orzeczenie będzie negatywne uprawniony lekarz zawiadomi o tym organ wydający pozwolenie.

Cofnięcie pozwolenia na broń

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, gdy osoba, której je wydano:

 • nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;
 • należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6;
 • naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni,
 • przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.

Należy pamiętać, iż broń to przedmiot szczególnie niebezpieczny i nie można jej posiadać na zasadach podobnych jak w USA, a więc niemalże przez każdą osobę w niektórych Stanach. Każdy, kto zamierza aplikować o pozwolenie na broń musi liczyć się nie tylko z kosztami, koniecznością zdania egzaminów i przejścia badań lekarskich, ale także z konsekwencjami w przypadku zaniechania obostrzeń w przechowywaniu i noszeniu broni.

Powiązane wpisy