Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Przesłanki uzyskania pozwolenia na broń

  1. Na jakiej podstawie można posiadać broń?
  2. Przesłanki pozyskania pozwolenia na broń
  3. Przesłanki, a cele

Na jakiej podstawie można posiadać broń?

Broń w Polsce zgodnie z art. 9 ustawy o broni i amunicji można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia.  Jest ono wydawane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji. Uzyskanie pozwolenia na broń jest czynnością mocno sformalizowaną, wymagającą zaistnienia szeregu przesłanek.

Przesłanki pozyskania pozwolenia na broń

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji podstawową przesłanką uzyskania pozwolenia na broń jest brak stwarzania zagrożenia dla siebie oraz innych przez osobę ubiegającą się o takowe pozwolenie, a także brak zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa, a przede wszystkim określenia ważnej przyczyny posiadania broni. Za ważną przyczynę w świetle art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji uważa się:

– stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

– posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;

–  udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

– udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych;

– udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

– udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;

– posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.

Przesłanki, a cele

We wskazanych przepisach przesłanki uzyskania pozwolenia na broń są ściśle związane z celami, dla których broń jest dla wnioskodawcy konieczna. W kolejnych opracowaniach omówione zostaną cele posiadania broni, jak również przypisanie poszczególnych jej rodzajów do konkretnych typów pozwoleń.

Powiązane wpisy