Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Category

Prawo administracyjne
Uczelnie Jakiego rodzaju podmiotami prawa są uczelnie? Czym jest uczelnia? Jakie są podstawowe zadania każdej uczelni? Jakiego rodzaju uczelnie istnieją w Polsce? Jakiego rodzaju podmiotami prawa są uczelnie? Czym jest uczelnia? Uczelnia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiada osobowość prawną i prowadzi własną działalność we wskazanej przez siebie siedzibie, polegającą...
Read More
Ochrona zdrowia nauczycieli Kto zajmuje się ochroną zdrowia nauczycieli w ramach wykonywanego zawodu? Czy nauczyciel ma prawo czasowo zrezygnować z pracy? Czym jest urlop dla poratowania zdrowia? Kto zajmuje się ochroną zdrowia nauczycieli w ramach wykonywanego zawodu? Nauczyciel oraz członkowie jego rodziny, mogą korzystać ze wsparcia organów prowadzących szkołę, w zakresie ochrony ich zdrowia. W...
Read More
System szkolnictwa wyższego Czym jest i gdzie został uregulowany system szkolnictwa wyższego? Co wchodzi w skład polskiego systemu szkolnictwa wyższego? Czym jest i gdzie został uregulowany system szkolnictwa wyższego? Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza opisową definicję systemu szkolnictwa wyższego, wskazując iż celem szkolnictwa wyższego...
Read More
Emerytura nauczyciela Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę? Co wpływa na wysokość emerytury nauczycielskiej? Czy nauczyciel ma specjalne uprawnienia emerytalne? Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę? Warunkiem przejścia przez nauczyciela na świadczenie emerytalne jest posiadanie przez niego odpowiedniego stażu pracy. Jak normuje to Karta Nauczyciela, nauczyciel, chcący skorzystać z prawa do emerytury, winien posiadać minimum...
Read More
Prowadzenie studiów Na jakiej zasadzie uczelnie prowadzą realizują obowiązek nauczania? W jaki sposób uczelnia może uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów? Na jakiej zasadzie uczelnie prowadzą realizują obowiązek nauczania? Głównym celem każdej uczelni jest prowadzenie studiów na określonym kierunku, poziomie oraz profilu nauczania. Uczelnia zobowiązana jest do prowadzenia kierunku nauczania w przyporządkowaniu jej do danej dyscypliny....
Read More
Dokształcanie Czy nauczyciel, wykonując zawód, nadal się dokształca? Którzy nauczyciele obowiązani są do dalszego dokształcania zawodowego? Czy nauczyciel, wykonując zawód, nadal się dokształca? Organy zajmujące się prowadzeniem szkoły albo placówki szkolnej tworzą specjalne fundusze, w ramach których gromadzą środki finansowe z przeznaczeniem ich na dokształcanie dla nauczycieli. W ramach tak pozyskanych należności pieniężnych dokształca się...
Read More
Ograniczenia w pozwoleniu na broń Ograniczenia w dostępie do broni Broń szczególnie niebezpieczna Amunicja szczególnie niebezpieczna Noszenie broni Ograniczenia w dostępie do broni Nie jest tak, że pozwolenie na broń uprawnia nas do zupełnej dowolności w zakupie konkretnego typu broni. Ustawodawca wprowadził bowiem w tym zakresie jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia, aby zapobiegać ewentualnym nadużyciom. Broń...
Read More
Rodzaj i cel broni Cele wydawania pozwolenia na broń Poszczególne rodzaje broni Podsumowanie Cele wydawania pozwolenia na broń Jak wskazywano w poprzednich opracowaniach uzyskanie pozwolenia na broń nie jest procedurą łatwą, a wręcz dosyć mocno skomplikowaną i ograniczoną. Oprócz przesłanek wydania takiego pozwolenia ustawodawca określił także w art. 10 ust. 2 ustawy o broni i...
Read More
Przesłanki uzyskania pozwolenia na broń Na jakiej podstawie można posiadać broń? Przesłanki pozyskania pozwolenia na broń Przesłanki, a cele Na jakiej podstawie można posiadać broń? Broń w Polsce zgodnie z art. 9 ustawy o broni i amunicji można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia.  Jest ono wydawane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego...
Read More
Rodzaje broni i legalność Broń obywatelska Co należy rozumieć pod ustawowym pojęciem broni? Czy posiadanie broni w Polsce jest legalne? Broń obywatelska Jak już wspomniano w poprzednich opracowaniach dostęp do broni uregulowany jest w polskim prawie ustawowo. Jednakże ustawa o broni i amunicji nie odnosi się do wyposażenia zbrojnego: wojska, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,...
Read More
1 2 3