Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Dokształcanie

  1. Czy nauczyciel, wykonując zawód, nadal się dokształca?
  2. Którzy nauczyciele obowiązani są do dalszego dokształcania zawodowego?

Czy nauczyciel, wykonując zawód, nadal się dokształca?

Organy zajmujące się prowadzeniem szkoły albo placówki szkolnej tworzą specjalne fundusze, w ramach których gromadzą środki finansowe z przeznaczeniem ich na dokształcanie dla nauczycieli. W ramach tak pozyskanych należności pieniężnych dokształca się nauczycieli poprzez udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego, w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, Dokształcanie może także polegać na wspomaganiu szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, tworzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych i bibliotek pedagogicznych, a także poprzez organizowanie konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Którzy nauczyciele obowiązani są do dalszego dokształcania zawodowego?

Do grona nauczycieli obowiązanych do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych należy zaliczyć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Szkolenia odbywają się w ten sposób, że nauczyciele uczestniczą  w kursach  branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w danym cyklu. Jak wynika to z przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, wymóg doskonalenia zawodowego nie dotyczy jednak wszystkich nauczycieli. Zwolnieni ze szkoleń są pedagodzy prowadzący działalność gospodarczą związaną z nauczanym zawodem albo indywidualne gospodarstwo rolne, którego działalność jest związana z nauczanym zawodem, lub zatrudnieni u pracodawców na stanowiskach związanych z nauczanym zawodem albo zatrudnieni w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem.

Nauczyciel zwolniony z obowiązku pracy, w związku z koniecznością odbycia szkolenia, zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jakby wykonywał zadania służbowe. Nadto, jeżeli odbycie kursu, czy szkolenia wymaga od nauczyciela odbycia podróży poza miejsce swojego zamieszkania lub miejsce pracy, nauczyciel ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową.

Powiązane wpisy