Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Prowadzenie studiów

  1. Na jakiej zasadzie uczelnie prowadzą realizują obowiązek nauczania?
  2. W jaki sposób uczelnia może uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów?

Na jakiej zasadzie uczelnie prowadzą realizują obowiązek nauczania?

Głównym celem każdej uczelni jest prowadzenie studiów na określonym kierunku, poziomie oraz profilu nauczania. Uczelnia zobowiązana jest do prowadzenia kierunku nauczania w przyporządkowaniu jej do danej dyscypliny. Warto zaznaczyć, iż utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia ministra, przy czym pozwolenie to wydawane jest na wniosek, który nie może być złożony później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów. Przed wydaniem stosownego pozwolenia, minister, zasięga opinii  PKA w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni, ministra nadzorującego uczelnię oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

W jaki sposób uczelnia może uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów?

Po uzyskaniu opinii, podmiotów wskazanych w akapicie 1, minister weryfikuje, czy uczelnia spełnia określone wymagania dotyczące programu studiów, kierunki studiów, zakresu informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, dokumenty dołączane do wniosku oraz sposób składania wniosku, a także wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, sporządzania duplikatów i odpisów dokumentów oraz dokonywania sprostowań i zmian danych osobowych w dokumentach, wzoru legitymacji studenckiej oraz sposób wydawania legitymacji i potwierdzania jej ważności, sposobu postępowania z dokumentacją przebiegu studiów w przypadku likwidacji uczelni, sposobu uwierzytelniania dokumentów,  niezbędnych elementów dyplomu ukończenia studiów i dyplomu wspólnego, wzoru suplementu do dyplomu, tytułów zawodowych równorzędnych tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra i magistra inżyniera, wysokości i sposobu pobierania opłat za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów tych dokumentów, a także za wydanie odpisów w językach obcych dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Jeżeli powyższe normy zostały przez uczelnię spełnione, wydanie pozwolenia na prowadzenie studiów pozostaje formalnością.

Poprzedni wpisKolejny wpis