Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Emerytura nauczyciela

  1. Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę?
  2. Co wpływa na wysokość emerytury nauczycielskiej?
  3. Czy nauczyciel ma specjalne uprawnienia emerytalne?

Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę?

Warunkiem przejścia przez nauczyciela na świadczenie emerytalne jest posiadanie przez niego odpowiedniego stażu pracy. Jak normuje to Karta Nauczyciela, nauczyciel, chcący skorzystać z prawa do emerytury, winien posiadać minimum trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwudziestoletni okres pracy, wykonywanej w szczególnym charakterze. Z kolei nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich muszą mieć odpowiednio dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.

Co wpływa na wysokość emerytury nauczycielskiej?

Poza podstawowym wymiarem stażu pracy oraz wysokości wynagrodzenia, wpływ na przyszłą emeryturę ma także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.

Czy nauczyciel ma specjalne uprawnienia emerytalne?

Nauczyciel oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zabezpieczenia emerytalnego, na co wskazują przepisy Karty Nauczyciela. Nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, któremu przysługują szczególne uprawnienia emerytalne, w tym prawo do rekompensaty, która znaczaco wpływa na wysokość emerytury.

Nadto, nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ma prawo do uzyskania odprawy w związku z zakończeniem zatrudnienia, które winno zostać wypłacone w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Przy czym, jeżeli nauczyciel o którym mowa powyżej,  przepracował w szkole, co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole, będącej podstawowym miejscem jego pracy.