Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Stosunek pracy nauczyciela

  1. Na jakiej podstawie nauczyciel wykonuje swoją pracę?
  2. Kiedy nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania?

Na jakiej podstawie nauczyciel wykonuje swoją pracę?

Nauczyciel swoje zawodowe obowiązki wykonuje na mocy zawartego ze szkołą lub zespołem szkół stosunku pracy, którego podstawę stanowi umowa o pracę bądź mianowanie.

W zależności od stażu pracowniczego nauczyciela oraz jego umiejętności stosunek pracy na mocy umowy o pracę zawiera się na czas określony lub na czas nieokreślony.

Umowa na pracę na czas określony wynoszący 2 lata dotyczy osoby, która dopiero rozpoczyna swoją karierę nauczycielską i posiada ku temu niezbędne kwalifikacje, jednak nie legitymuje się stopniem awansu zawodowego.

Z kolei umowę o pracę na czas nieokreślony zawiera się z nauczycielem, który nie posiada stopnia awansu zawodowego, natomiast posiada wymagane kwalifikacj, co najmniej dwu letni staż pracy w szkole, oraz co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej.

Kiedy nauczyciel zatrudniony jest na podstawie mianowania?

Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego stosunek pracy zawiera się na mocy mianowania. Przy czym, w odniesieniu do nauczyciela weryfikuję się, czy spełnia on następujące warunki do asygnacji takiego kontraktu. Pierwszym z nich jest posiadanie

obywatelstwa polskiego, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  pełnej zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych. Przeciwko takiemu nauczycielowi nie może toczyć się  postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, ani też nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweł, czy też prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną. Oczywistym jest, iż nauczyciel musi posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, a dana szkoła czy placówka szkolna musi posiadać warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Spełnienie szczególnych przesłanek przez nauczyciela, umożliwiających zatrudnienie na mocy mianowania, stanowi dla nauczyciela gwarant kontynuacji jego pracy w danej szkole na nieco wyższym poziomie aniżeli ten istniejący na mocy umowy o pracę, której zakończenie jest znacznie prostsze.

Poprzedni wpisKolejny wpis