Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Obowiązki nauczyciela

  1. Komu podlega nauczyciel? Kto kontroluje pracę nauczyciela?
  2. Jakie są obowiązki nauczyciela?

Komu podlega nauczyciel? Kto kontroluje pracę nauczyciela?

Praca nauczyciela i wypełniane w jej ramach zadania, na mocy ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku, podlegają każdorazowej ocenie dyrektora szkoły.  Prawidłowość wykonywania obowiązków nauczycielskich jest badana z inicjatywy samego dyrektora szkoły bądź też na wniosek rady rodziców, rady szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę lub też nauczyciela. Co do zasady kontrola taka może być dokonana w każdym czasie, przy czym może się ona powtarzać, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty zakończenia poprzedniej rewizji. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy, a przy jej dokonywaniu dyrektor szkoły może posiłkować się opinią rady rodziców, czy też opinią samorządu uczniowskiego. Dyrektor szkoły również może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Od dokonanej oceny, nauczycielowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Zatem, jak można zauważyć, nauczyciel w ramach pełnionej przez siebie funkcji może podlegać ocenie i kontroli swojej pracy.

Jakie są obowiązki nauczyciela?

Do podstawowych obowiązków nauczyciela należą w oparciu o Kartę Nauczyciela rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, doskonalenie się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły, kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, a także dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. To właśnie zakres prawidłowego wykonywania powyższych obowiązków nauczycielskich podlega ocenie dokonywanej przez dyrektora szkoły.