Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Nauczyciele i awanse

  1. Kto może zostać nauczycielem?
  2. Czy nauczyciel może awansować?

Kto może zostać nauczycielem?

Zgodnie z postanowieniami ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielem może być osoba spełniająca następujące kryteria: posiadać wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,  przestrzegać podstawowe zasady moralne, spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Czy nauczyciel może awansować?

Podobnie jak każdy inny pracownik, nauczyciel ma prawo do awansu, w ramach którego może wyróżnia się stanowisko nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego.

            Nauczyciel początkujący może uzyskać stopień nauczyciela mianowanego pod warunkiem, iż spełnia wymagania kwalifikacyjne, tj. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, odbył przygotowanie do zawodu nauczyciela, posiada co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,  uzyskał pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach, zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.

            Natomiast warunkiem nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, (wyższe wykształcenie w kierunku pedagogicznym, warunki zdrowotne itp.), przepracowanie w szkole okresu co najmniej  3 lat i 9 miesięcy, a w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej – także okresu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela, tj. kolejnych 9 miesięcy, posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela.