Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Nagrody nauczycieli

  1. Czy nauczyciel otrzymuje nagrody za swoją pracę?
  2. Czy nagrody dla nauczycieli mają charakter wyłącznie finansowy?

Czy nauczyciel otrzymuje nagrody za swoją pracę?

W poprzedniej części opisano zasady opiniowania i weryfikowania poprawności obowiązków nauczycielskich. Warto jednak nakreślić, iż nauczyciel poza  podleganiem kontroli, ma prawo do otrzymywania nagród za swoją pracę. Przede wszystkim nauczycielowi, który osiągnął  odpowiedni staż pracy, przyznaje się nagrodę jubileuszową, która w zależności od liczy przepracowanych lat w kadrach nauczycielskich, stanowi stosowny procent pozyskiwanego w danej chwili wynagrodzenia. Dla przykładu można zaznaczyć, iż nauczyciel z 20-letnim stażem pracowniczym otrzyma nagrodę w wysokości 75% miesięcznego wynagrodzenia, zaś pedagog pracujący już od 30 lat nagrodę w wysokości 150 % miesięcznego wynagrodzenia.

Zasygnalizować należy, iż nauczycielowi przysługuje także dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. „trzynastka”. By uzyskać takie uprawnienie, nauczyciel musi przepracować co najmniej 6 miesięcy w jednej szkole. Dla nauczycieli, którzy wyróżniają się ponadprzeciętnymi cechami wychowawczymi oraz dydaktycznymi, tworzony jest specjalny fundusz na przyznawane im kolejno nagrody. Fundusze te tworzone są w ramach budżetów organów prowadzących szkoły, budżetów wojewodów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Czy nagrody dla nauczycieli mają charakter wyłącznie finansowy?

Okazuje się, iż nauczyciel poza docenianiem go w sferze materialnej, może otrzymać także odznaczenia za aktywne i wysokie zaangażowanie dla oświaty. Jedną z takich nagród jest Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany przez ministra właściwego ds. Oświaty i wychowania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 1967 roku w sprawie określenia zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, jego wzoru oraz trybu jego wręczania i noszenia, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej „Medalem”, nadawany jest  za wyróżniającą się działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych, a w szczególności autorom wybitnych prac pedagogicznych ważnych dla praktyki szkolnej i zagadnień dydaktyczno-wychowawczych, autorom i wydawcom wyróżniających się podręczników i pomocy naukowych oraz osobom, które wykazały się twórczym udziałem w pracach programowych, inicjatorom i organizatorom nowych metod nauczania i oddziaływania wychowawczego na młodzież i dorosłych, działaczom społecznym, których działalność przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania, nauczycielom za długoletnią wzorową działalność dydaktyczno-wychowawczą, wyróżniającym si organizatorom procesu dydaktycznego oraz bibliotekarzom i zasłużonym w upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży, autorom utworów literackich, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież.

Poprzedni wpisKolejny wpis