Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Dyrektor szkoły

  1. Kto kieruje szkołą?
  2. W jaki sposób zostać dyrektorem szkoły?
  3. Kto kieruję placówką szkolną, gdy nie ma dyrektora szkoły?
  4. Jakie są zadania dyrektora szkoły lub placówki ?

Kto kieruje szkołą?

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo oświatowe, szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub też osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący szkołę, np. jednostka samorządku terytorialnego, jest ustawowo uprawniony do powierzenia stanowiska dyrektorskiego danej placówki bądź szkoły osobie, spełniające wskazane wymagania. Zadania dyrektora można pełnić przez okres 5 kolejnych lat, a w uzasadnionych przypadkach czas ten można wydłużyć o kolejny rok.

W jaki sposób zostać dyrektorem szkoły?

Na stanowisko dyrektora szkoły wybierana jest w drodze konkursu osoba posiadająca szczegółowe kwalifikacje do których należą: posiadanie wykształcenie wyższego i uzyskanie tytułu zawodowego magistera, magistera inżyniera lub równorzędnego, a także posiadanie odpowiedniego staż pracy, doświadczenia związanego z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Ponadto, osoba taka musi spełnić warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Jednocześnie, kandydat na dyrektora nie może być osobą karaną karą dyscyplinarną ani skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Co więcej, przeciwko przyszłemu dyrektorowi nie może toczyć się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 

Kto kieruję placówką szkolną, gdy nie ma dyrektora szkoły?

W takiej sytuacji, prawo oświatowe, przyznaje pełnienie funkcji dyrektora najczęściej wcześniej ustanowionemu wicedyrektorowi. Zazwyczaj ma to miejsce gdy następują rotacje kadrowe i przez określony czas szkołą musi zarządzać uprawniony podmiot. W przypadku gdy w szkole nie pracuje wicedyrektor, obowiązki dyrektora przekazuje się nauczycielowi, z tym zastrzeżeniem, iż może je wypełniać nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy.

Jakie są zadania dyrektora  szkoły lub placówki ?

W zakres podstawowych, a wynikajacych z ustawy prawo oświatowe, obowiązków dyrektora szkoły lub placówki wchodzi: kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego,  opieka nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  a także inicjowanie uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki. Nadto, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, a także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. Powyższe zadania mają jedynie charakter przykładowy, a ich szczegółowa ilość znacznie wykracza ponad te wskazane powyżej.

Poprzedni wpisKolejny wpis