Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rada rodziców

  1. Czym jest rada rodziców? Kto powołuje radę rodziców?
  2. Kto może być członkiem rady rodziców?
  3. Jakie są uprawnienia rady rodziców?

Czym jest rada rodziców? Kto powołuje radę rodziców?

Jak wskazują przepisy sformułowane w ustawie prawo oświatowe, rada rodziców stanowi organ powołany do reprezentowania interesu ogółu rodziców uczniów w szkołach oraz placówkach szkolnych. Członków rady rodziców wybiera się w tajnym głosowaniu spośród rodziców uczniów, które odbywa się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku kalendarzowym.

Kto może być członkiem rady rodziców?

Członkiem rady rodziców może być rodzic dziecka, które uczęszcza do danej placówki czy szkoły, jeżeli otrzyma większość głosów od pozostałych rodziców. W szkołach w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Jeżeli chodzi o placówki to w skład rady wchodzi  co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki. Z kolei w szkołach artystycznych – przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

Jakie są uprawnienia rady rodziców?

Rada rodziców przede wszystkim występować z wnioskami oraz opiniami do dyrektora szkoły lub placówki, do organów szkoły, w tym organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką. Do kompetencji rady rodziców należy także uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. Rada rodziców może także w celu wspierania rozwoju szkoły może prowadzić różnego rodzaju zbiórki środków pieniężnych wśród rodziców, które stanowią dobrowolne składki. Zakres ich rozdysponowania każdorazowo określa regulamin działania danej rady rodziców. Co do zasady należności przechowywane są na rachunku bankowym, utworzonym specjalnie dla rady rodziców, którego założenie i likwidacja należy do osób legitymowanych do tego zadania przez radę rodziców i posiadających stosowne upoważnienie.

Poprzedni wpisKolejny wpis