Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Prawo oświatowe

  1. Czym jest prawo oświatowe?
  2. Co reguluje prawo oświatowe?

Czym jest prawo oświatowe?

W polskim porządku prawnym usystematyzowano w sposób ustawowy przepisy dotyczące funkcjonowania placówek szkolnych, w tym podmiotów mogących realizować zadania o charakterze dydaktycznym, jak i ogólnego systemu zasad jakie winny być dla tych organów priorytetowymi w zakresie zarządzania szkołą. Zakres wskazanych norm prawnych został ujęty w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Obok uregulowanych ściśle organizacyjnych postanowień w treści ustawy prawo oświatowe odnajdziemy także odwołania do kwestii bezpieczeństwa uczniów, a także opiekuńczej roli placówek szkolnych.

Co reguluje prawo oświatowe?

Brzmienie I rozdziału ustawy, zawierającego przepisy ogólne, jasno wskazuje, iż znajdziemy w niej unormowania odnoszące się do możliwości kształcenia się przez każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w aspekcie edukacji wczesnoszkolnej, szkolnej oraz wyższej. Zapisy prawa oświatowego wskazują także na podniosłą rolę rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży pamięci o kulturze i sztuce narodowej. Niezwykle ważnym zapisem jest  ujęcie w ustawie prawa do opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, a także nad uczniami posiadającymi ponadprzeciętne zdolności poprzez zagwarantowanie im możliwości wcześniejszego ukończenia edukacji oraz indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do ich predyspozycji i poziomu posiadanej wiedzy. Aspektem na który warto zwrócić uwagę stanowi również zapewnienie uczniom, posiadającym trudną sytuację wychowawczą i życiową, stosowanej opieki i pomocy ze strony instytucji szkolnej. Zakres regulacji ustawy prawo oświatowe, wskazuje na szerokie spektrum obszaru swojego edukacyjnego oddziaływania, które jak wskazano w preamubule ustawy,  ma za zadanie szerzyć miłość uczniów do Ojczyzny oraz przygotować młodzież do życia w społeczeństwie i rodzinie, w oparciu o przestrzeganie fundamentalnych zasad takich jak: demokracja, tolerancja, sprawiedliwość, czy wolność. Zadaniem prawa oświatowego jest umacnianie tych zasad w życiu każdego ucznia na wszystkich etapach jego edukacji.