Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

System oświaty

  1. Czym jest system oświaty?
  2. Co stanowi system oświaty?

Czym jest system oświaty?

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, system oświaty w Polsce stoi na straży realizacji zadań z zakresu edukacji poprzez specjalnie powołane do tego jednostki. System oświaty może współdziałać z innymi podmiotami w zakresie, w jakim prowadzą one działalność oświatową i wychowawczą. Bowiem, celem systemu oświaty, obok wdrażania wiedzy, pozostaje niesienie opieki i wychowania uczniów, a także zapewnienie im stosownego bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, iż system oświaty może współpracować z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, w tym w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej.

Co stanowi system oświaty?

W art. 2  ustawy prawo oświatowe, sprecyzowano katalog podmiotów, które stanowią polski system oświaty, do którym należą: przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne, także szkoły, podstawowe i ponadpostawowe wśród których wyróżnia się placówki specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego; oraz szkoły artystyczne.  Do systemu oświaty zalicza się również: placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz kolegia pracowników służb społecznych.

            W ramach systemu oświaty mamy do czynienia z edukacją bezpłatną, która gwarantuje nam możliwość zdobycia edukacji zarówno w szkołach zawodowych, technikach, czy liceach. Obowiązek szkolny dotyczy osób do ukończenia przezeń 18 roku życia. Niemniej, w polskim porządku prawnym,  a właściwie w ustawie prawo oświatowe, zagwarantowano możliwość kontynuowania i zdobywania wiedzy także przez osoby pełnoletnie.

Poprzedni wpisKolejny wpis