Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Stopnie edukacji

  1. Jakiego rodzaju wykształcenie można nabyć ucząc się w polskiej szkole publicznej lub niepublicznej?
  2. Co trzeba zrobić aby mieć wykształcenie średnie?
  3. Co zrobić aby uzyskać wykształcenie zawodowe?

Jakiego rodzaju wykształcenie można nabyć ucząc się w polskiej szkole publicznej lub niepublicznej?

Prawo oświatowe normuje katalog poszczególnych wykształceń jakie można uzyskać rozpoczynając i kontynuując edukację w polskim systemie oświatowym. Do pierwszego z nich zalicza się wykształcenie podstawowe, które może otrzymać osoba, która ukończyła ukończyła szkołę podstawową albo uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej bądź też ukończyła podstawowe studium zawodowe. Kolejny poziom wykształcenia jaki może osiągnąć uczeń to wykształcenie zasadnicze branżowe, które wymaga ukończenia branżowej szkoły I stopnia albo zdania egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, a także ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub  posiadania certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Wykształcenie to przysługuje również uczniowi, który uzyskał dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co trzeba zrobić aby mieć wykształcenie średnie?

Przede wszystkim należy uzyskać wykształcenia podstawowe. Zakończenie tego etapu nauczania, pozwala na rozpoczęcie nauczania w szkole ponadpodstawowej (liceum bądź technikum), którego odbycie gwarantuje nam pozyskanie wykształcenia średniego. Można je zdobyć w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, albo kończąc szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bądź też kończąc szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

Co zrobić aby uzyskać wykształcenie zawodowe?

Tak jak w przypadku wykształcenia średniego, prawo oświatowe, wskazuje, iż najpierw należy ukończyć edukację na poziomie podstawowym. Dopiero zakończenie tego etapu umożliwia rozpoczęcie dalszej edukacji w zasadniczej szkole zawodowej, szkole zasadniczej lub innej szkole równorzędnej, których ukończenie zgodnie z programem nauczania, pozwala na osiągniecie wykształcenia zawodowego. Takie wykształcenie może uzyskać także osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej lub posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, lub też uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Poprzedni wpisKolejny wpis