Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Szkoły publiczne

  1. Jakiego rodzaju szkoły występują w polskim systemie edukacji?
  2. Jak się dzielą szkoły publiczne i niepubliczne w Polsce?
  3. Czym się różnią szkoły publiczne od niepublicznych?

Jakiego rodzaju szkoły występują w polskim systemie edukacji?

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe, w Polsce szkoły dzielą się na szkoły publiczny oraz na szkoły niepubliczne, określane także mianem prywatnych. Podobnie, sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o przedszkola. Zapewne większość osób, rozpoczyna i kontynuuje swoją naukę w szkołach publicznych. Jednak czy edukacja w takim systemie różni się od tego jaki można realizować prywatnie?

Jak się dzielą szkoły publiczne i niepubliczne w Polsce?

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym spowodowały, iż dotychczasowa klasyfikacja szkół publicznych i niepublicznych uległa modyfikacji. Szkoły dzielą się na: ośmioletnią szkołę podstawową, szkoły ponadpodstawowe do których zalicza się: czteroletnie liceum ogólnokształcące lub  pięcioletnie technikum, czy też trzyletnią branżową szkołę I stopnia, bądź też trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,  dwuletnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. We wspomnianych rodzajach szkół kształcenie odbywa się jedynie w systemie dziennym, przy czym w odniesieniu do w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, edukacja może mieć charakter dzienny, stacjonarny bądź zaoczny.

Czym jest wspomniana szkoła specjalna? To nic innego jak placówka edukacyjna przeznaczona dla uczniów o z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zatem, jak można zauważyć, edukacja niepubliczna i publiczna nie mają elementów rozbieżnych jeżeli chodzi o podział na szkoły i stopnie jakie należy przejść chcąc osiągnąć określone wykształcenie.

Czym się różnią szkoły publiczne od niepublicznych?

Podstawowym kryterium pozwalającym na określenie różnic między każdą ze szkół jest sposób jej finansowania. O ile do szkoły publicznej uczniowie uczęszczają nieodpłatnie, tak w przypadku szkoły publicznej, należy liczyć się z wydatkami ponoszonymi przede wszystkim na pokrycie czesnego. Kolejną cechą odróżniającą każdą ze szkół jest katalog podmiotów, które mogą prowadzić takie jednostki szkolne. Szkoły publiczne najczęściej są tworzone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, rzadziej przez osoby prawne czy osoby fizyczne. Jeżeli zaś chodzi o szkoły niepubliczne możliwość ich założenia nie jest uzależniona od działania funduszy Skarbu Państwa ani organów go reprezentujących, a zatem może je prowadzić osoby fizyczna (prywatna), spółki, np. z o.o., czy różnego rodzaju fundacje bądź stowarzyszenia. Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą prowadzić szkół niepublicznych.

Poprzedni wpisKolejny wpis