Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Placówki edukacyjne w Polsce

  1. Kto zakłada szkoły w Polsce?
  2. Jakie są zadania organów prowadzących szkołę?

Kto zakłada szkoły w Polsce?

Każdy z nas uczęszczał lub nadal uczęszcza do placówki szkolnej. Przez cały ten czas wiedzieliśmy, iż szkołą kieruje dyrektor i to on jest odpowiedzialny za jej prawidłowe funkcjonowanie. Jednak, czy dyrektorzy samodzielnie zakładają placówki szkolne? Czy regulują to przepisy prawa? Odpowiedź wynika wprost z ustawy Prawo oświatowe, które w art. 8, wskazuje, iż szkołę i placówkę szkolną  może założyć jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub też osoba fizyczna.

Zaznaczyć trzeba, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, może założyć i prowadzić następujące instytucje: szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Ponadto, minister może zakadać: publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym, a także szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są zadania organów prowadzących szkołę?

Podmiot który założył  i prowadzi szkołę lub placówkę szkolną zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.