Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Licencja

  1. Czy można korzystać z cudzych praw autorskich?
  2. Jakiego rodzaju licencje występują?
  3. Czy można udzielić podlicencji?

Czy można korzystać z cudzych praw autorskich?

W polskim porządku prawnym istnieje możliwość zbycia autorskich praw majątkowych i ich przeniesienia na nabywcę. Normę tą reguluje art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Szczegółowa umowa, która  winna zostać zawarta w formie pisemnje pod rygorem nieważności, musi wprost wskazywać jakiego rodziaju prawa majątkowe podlegają nabyciu oraz czy osoba, która od tej pory ma się nimi posługiwać, w przyszłości może upoważnić także podmioty trzecie do korzystania z utworu, czyli tzw. licencja niewyłączna. Jeżeli w tym aspekcie przewidziano ograniczenia, nabywca zawarł umowę licencji wyłącznej, która przysługuje wyłącznie jego osobie.

Jakiego rodzaju licencje występują?

Oprócz powyżej wymienionej licencji wyłącznej i niewyłącznej, ustawa wymienia kilka  gatunków licencji, takich jak: słabą, mocną, otwartą, wzajemną, dorozumianą, przymusową,
czy podlicencję. Szczególnym rodzajem licencji jest licencja przymusowa, która została wprowadzona na grunt prawa polskiego moca ustawą Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z jej postanowieniami, Urząd Patentowy jest umocowany do udzielenia zezwolenia osobie trzeciej na korzystanie z wynalazku innego podmiotu. Powyższe jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych i nadzwyczajnych, którymi są: konieczność  zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego; nadużywanie patentu bądź też uznanie, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem  uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku.

Czy można udzielić podlicencji?

Udzielenie dalszej licencji, zwanej sublicencją jest jak najbardziej możliwe. Część osób taki proces nazywa podlicencją, co także należy uznać za poprawne. Należy pamiętać, iż sublicencja będzie skuteczna pod warunkiem zawarcia w umowe licencyjnej zastrzeżenia, iż licencjobiorca może za zgodą licencjodawcy, zawierać dalsze kontakty dotyczące praw autorskich do utworu.

Poprzedni wpisKolejny wpis