Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Dozwolony użytek

  1. Czym  jest dozwolony użytek publiczny?
  2. Czym jest dozwolony użytek osobisty?

Czym  jest dozwolony użytek publiczny?

Poprzez dozwolony użytek publiczny rozumie się możliwość, korzystania przez podmioty publiczne z cudzego utworu, przez co treść autorskiego prawa majątkowego ulega znacznemu ograniczeniu. Celowość posłużenia się utworem wynika z uprawnień ustawowych jakie posiada dany organ, czy instytucja. Co ważne, wykorzystywany w ten sposób utwór, najczęściej posiada jeszcze ochronę majątkowych praw autorskich, która jest ograniczona w czasie. Jedną z form dozwolonego użytku publicznego stanowi prawo cytatu, które odnosi się do utworu już wcześniej rozpowszechnionego i pozwala na posłużenie się cudzą myślą, z wyraźnym oznaczeniem, iż dany tekst jest cytatem i pochodzi od konkretnie oznaczonego nazwiskiem autora. Do przykładów dozwolonego użytku publicznego możemy zaliczyć: wyrecytowanie wiersza na akademii szkolnej, wyświetlenie fragmentu cudzej książki na tablicy podczas zajęć lekcyjnych, czy zaśpiewanie piosenki na konkursie. Najczęściej dozwolony użytek publiczny jest ściśle związane z działalnością naukową i dydaktyczną.

Czym jest dozwolony użytek osobisty?

Zgodnie z treścią art. 23 pkt 1 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne: „bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym”. Z powyższego wynika, iż zgodnie z prawem można korzystać z utworu już rozpowszechnionego, ale wyłącznie na własne wyłączne potrzeby. Jak już to nadmieniono nie zawsze można korzystać z cudzego utworu w sposób nieograniczony. Poza zastrzeżeniem wskazanym w cytowanej części przepisu, zabronione jest także korzystanie z programów komputerowych  i elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, baza danych nie jest utworem, baza danych nie posiada formy elektronicznej (tylko tradycyjną).

Poprzedni wpisKolejny wpis