Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Staż uczniowski

  1. Czy ucząc się w szkole można pracować? Czym jest staż uczniowski?
  2. Na co zwracać uwagę podpisują umowę o staż uczniowski?
  3. O czym pamiętać odbywając staż uczniowski?

Czy ucząc się w szkole można pracować? Czym jest staż uczniowski?

Pewnie część z was zaobserwowała przypadki, iż uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczali na odpłatne praktyki. W szkołach prowadzących kształcenie zawodu możliwym jest zawarcie między daną placówką szkolną, a podmiotem zewnętrznym kontraktu, na mocy którego uczniowie mogą odbywać praktyczną naukę zawodu. Dzięki tak zawartej umowie, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim”. Osoba która przyjmuje ucznia na staż uczniowski, musi zawrzeć także stosowną umowę z samym uczniem oraz jego prawnym opiekunem. Co do zasady, uczeń po zakończeniu danego miesiąca stażu uczniowskiego winien otrzymać wynagrodzenie, chyba że staż jest nieodpłatny. Wysokość wynagrodzenia jakie otrzymuje uczeń nie może być wyższa aniżeli wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Staż uczniowski może także odbywać się w okresie ferii letnich lub zimowych.

Na co zwracać uwagę podpisują umowę o staż uczniowski?

Przede wszystkim, czy w sposób prawidłowy określono strony umowy oraz, czy wskazano placówkę szkolną organizującą staż. Ważne aby w umowie znalazł się konkretny zapis, wskazujący na miejsce odbywania stażu uczniowskiego. Jeżeli w umowie zawarto klauzulę o pracy w systemie zmianowym to trzeba zwrócić uwagę na czas i wymiar trwania danej zmiany, która dla ucznia poniżej 18 roku życia nie może odbywać się w porze nocnej. W kontrakcie winien zostać zawarty zapis, informujący o stanowisku na jakim będzie pracował uczeń oraz okres odbywania stażu uczniowskiego. W przypadku posiadania wiedzy o tym, iż staż ma być odpłatny, należy zweryfikować, czy taki zapis ma swoje odzwierciedlenie w pisemnej umowie.

O czym pamiętać odbywając staż uczniowski?

Przede wszystkim o tym, że umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż czas odbywania technikum, czy szkoły branżowej I stopnia, ani też nie może dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych. Każda umowa o staż może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, nawet jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści umowy. Uprawnienie to wynika z przepisów ustawy Prawo oświatowe. Ponadto, umowa o staż uczniowski wygasa z dniem utraty przez stażystę statusu ucznia.