Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rada szkoły lub placówki

  1. Czym jest rada szkoły lub placówki? Jak powstaje rada szkoły lub placówki?
  2. Jakie są zadania rady szkoły lub placówki?

Czym jest rada szkoły lub placówki? Jak powstaje rada szkoły lub placówki?

W każdej funkcjonującej szkole lub placówce tworzy się odpowiednią radę, w skład której w równej liczbie wchodzą: nauczyciele, przedstawiciele rodziców uczniów, a także sami uczniowie wybrani spośród ich ogółu. Do katalogu członków rady szkoły lub placówki nie wchodzą natomiast uczniowie przedszkoli ani klas I-IV szkoły podstawowej, przy czym udział uczniów klas V-VI szkoły podstawowej w radzie szkoły lub placówki nie jest obligatoryjny. Rada szkoły lub placówki, zgodnie z prawem oświatowym, winna liczyć minimum sześć osób. Zasady jej działalności określa regulamin, który uchwala samodzielnie rada, wybierając równocześnie swojego przewodniczącego. W posiedzeniach rady szkoły lub placówki, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor. Z kolei każde posiedzenie podlega pisemnemu protokołowaniu. Kadencja rady szkoły lub placówki trwa trzy lata, jednakże statut szkoły może umożliwiać rotację 1/3 jej członków przed upływem tego terminu.

Jakie są zadania rady szkoły lub placówki?

Rada szkoły lub placówki, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także uchwala statut szkoły lub placówki, opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,  może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki, z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej. Poza wymienionymi zadaniami rady szkoły lub placówki, rada może pozyskiwać fundusze z dobrowolnych składek, których sposób gromadzenia oraz sposób przeznaczenia i wydatkowania określa każdorazowo regulamin działania rady szkoły lub placówki.

Poprzedni wpisKolejny wpis