Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Uczniowie zagraniczni

Na zasadach dotyczących obywateli polskich, mogą kształcić się aż do ukończenia 18 roku życia także osoby niebędące obywatelami naszego kraju. Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, osoby takie  korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.

            Przy czym, w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, również mogą zdobywać wiedzy osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, które, są osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, lub którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo posiadają ważną Kartę Polaka, bądź osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, lub którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin. Z nauki w Polsce mogą korzystać osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, albo którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich rodzin, a także osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin, osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich rodzin;  osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powiązane wpisy