Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Ochrona zdrowia nauczycieli

  1. Kto zajmuje się ochroną zdrowia nauczycieli w ramach wykonywanego zawodu?
  2. Czy nauczyciel ma prawo czasowo zrezygnować z pracy? Czym jest urlop dla poratowania zdrowia?

Kto zajmuje się ochroną zdrowia nauczycieli w ramach wykonywanego zawodu?

Nauczyciel oraz członkowie jego rodziny, mogą korzystać ze wsparcia organów prowadzących szkołę, w zakresie ochrony ich zdrowia. W ramach tworzonych w strukturach szkoły, budżetów, istnieją też takie które gromadzą środki pieniężne z przeznaczeniem ich wykorzystania na cele zdrowotne nauczycieli i ich bliskich, w czasie gdyby takiej pomocy potrzebowali. Prawo do korzystania przez nauczycieli z dobrodziejstwa powyższego funduszu, zachowuje swoją aktualność także po przejściu przez nauczyciela na emeryturę, rentę, czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Czy nauczyciel ma prawo czasowo zrezygnować z pracy? Czym jest urlop dla poratowania zdrowia?

Jeżeli stan zdrowia nauczyciela ulega pogorszeniu ma on prawo, zgodnie z Kartą Nauczyciela, skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop ten jest przeznaczany w sytuacji gdy nauczyciel ma przejść zalecone leczenie w związku z wystąpieniem choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, a także gdy nauczyciel ma odbyć leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Warunkiem skorzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia jest posiadanie przezeń zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony i dodatkowo przepracowanie nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jeżeli urlop dla poratowania zdrowia trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych nauczyciel podlega kontroli poprzez stosowne poddanie się badaniom lekarskim w celu ustalenia jego zdolności do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. Oczywiście, w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel nie może podejmować zatrudnienia ani innej działalności zarobkowej. Warto wspomnieć, iż łączny okres przebywania przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia nie może przekroczyć 3 lat w czasie całego jego zatrudnienia.

Poprzedni wpisKolejny wpis