Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Uczelnie

  1. Jakiego rodzaju podmiotami prawa są uczelnie? Czym jest uczelnia?
  2. Jakie są podstawowe zadania każdej uczelni?
  3. Jakiego rodzaju uczelnie istnieją w Polsce?

Jakiego rodzaju podmiotami prawa są uczelnie? Czym jest uczelnia?

Uczelnia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiada osobowość prawną i prowadzi własną działalność we wskazanej przez siebie siedzibie, polegającą na utworzeniu przynajmniej jednego kierunku studiów, na którym można zdobywać wiedzę, a końcowo uzyskać dyplom.

Członkami wspólnoty uczelni poza studentami i doktorantami są także pracownicy uczelni. Osobom tym przysługuje czynne prawo wyborcze w uczelni.

Jakie są podstawowe zadania każdej uczelni?

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy, uczelnia zobowiązana jest do prowadzenia kształcenia na studiach, prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia, prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki, prowadzenia kształcenia doktorantów, kształcenia i promowania kadr uczelni, stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,  kształceniu, prowadzeniu działalności naukowej, wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych, działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Jednocześnie, uczelnia ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, a także do tworzenia kapitałowych spółek. Nadto, uczelnie mogą prowadzić domy studenckie oraz stołówki studenckie.

Jakiego rodzaju uczelnie istnieją w Polsce?

Uczelnie można podzielić na publiczne i niepubliczne, których działanie może zależeć od innych podmiotów założycielskich. Rozróżnia się także uczelnie akademickie oraz zawodowe. Uczelnia akademicka prowadzi działalność naukową i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystyczne, z kolei uczelnia zawodowa nie spełnia tego warunku i realizuje kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Powiązane wpisy