Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Formalne aspekty uzyskania pozwolenia na broń

  • Pozwolenie na broń – aspekt formalny
  • Dokumenty do złożenia
  • Egzaminy
  • To jeszcze nie koniec!

Pozwolenie na broń – aspekt formalny

W poprzednim opracowaniu omawialiśmy badania lekarskie, konieczne do ubiegania się o pozwolenie na broń. Czas przejść do działań typowo formalnych, które każdy ubiegający się o pozwolenie musi wykonać.

Dokumenty do złożenia

Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na broń musi złożyć następujące dokumenty:

  • pisemny wniosek, który powinien zawierać: dane personalne wnioskodawcy, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, adres do korespondencji, seria i numer dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, określenie rodzaju broni i celu, do którego ma służyć, ilości jednostek broni i oczywiście podpis,
  • przedłożenie orzeczeń lekarskich,
  • aktualne zdjęcie do legitymacji,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń – obecnie jest to kwota 242 zł.

Dokumenty te składamy jak już wspominano do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego Policji.

Egzaminy

Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części, tj:

  • teoretycznej – dotyczącej aspektów związanych z przepisami, dotyczącymi zgodnego z prawem posługiwania się bronią. Będą to zwykle pytania z ustawy o broni i amunicji, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • praktycznej – która sprawdzi nasze umiejętności w zakresie posługiwania się bronią.

Zakres przedmiotowy egzaminów określa w rozporządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Ponadto powołuje on członków komisji egzaminacyjnej, która zwykle składa się z minimum trzech członków. Egzamin podlega opłacie w wysokości 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc najniższej krajowej pensji.

To jeszcze nie koniec!

Nawet pozytywne orzeczenia lekarskie i pozytywny wynik z obu części egzaminu nie kończą postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na broń. W następnych opracowaniach omówimy procedurę finalizującą całość postępowania, jak również prawne aspekty i obowiązki osób posiadających legalnie broń.

Powiązane wpisy