Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Niebieskie Karty
  • Formularze
  • Właściwość miejscowa organów dla procedury
  • Broń palna domniemanego sprawcy

Niebieskie Karty

Każdy zapewne słyszał to pojęcie pod różnymi formami. Najczęściej w obiegu powszechnym funkcjonuje ono jako niebieska karta, jednakże ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nazywa tę procedurę „Niebieskimi Kartami”, natomiast „Niebieska Karta” to nazwa formularza. Są one początkiem formalnego etapu postępowania w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy domowej.

Formularze

Zgodnie z art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej wszczęcie postępowania nie wymaga zgody ani osoby doznającej przemocy, ani tym bardziej osoby, wobec której zachodzi podejrzenie, że tą przemoc stosuje. Osoba zgłaszająca przemoc wypełnia formularz „Niebieskiej Karty” przed członkiem zespołu interdyscyplinarnego. Na podstawie tego formularza wyłoniona grupa diagnostyczno-pomocowa podejmuje adekwatne do sytuacji i skali problemu działania. Wzory formularzy „Niebieskiej Karty” określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Właściwość miejscowa organów dla procedury

Właściwym do wszczęcia i prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” organem jest gmina, w której zamieszkuje osoba doznająca przemocy. Jeśli miejsce zamieszkania domniemanego sprawcy i ofiary nie jest tożsame w gminie, w której zamieszkuje osoba stosująca przemoc domową, może zostać powołana grupa diagnostyczno- pomocowa. Aby procedura przebiegała sprawnie, warto przestrzegać właściwości miejscowej, gdyż jakiekolwiek wątpliwości czy trudności w jej prowadzeniu mogą skutkować koniecznością złożenia wniosku do wojewody o wyznaczenie innej gminy. Czas jednak w takiej sytuacji ma ogromne znaczenie.

Broń palna domniemanego sprawcy

Jeśli podejrzewany o stosowanie przemocy domowej posiada broń palną, organ gminy niezwłocznie zawiadamia się komórkę organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji albo Komendy Stołecznej Policji w zależności od właściwości jednostki, która wydała pozwolenie na broń. W odniesieniu do żołnierza należy powiadomić właściwą jednostkę Żandarmerii Wojskowej. Jeżeli podstawy są wystarczające, broń może zostać sprawcy odebrana.