Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Grupa diagnostyczno-pomocowa
  • Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej
  • Podział ról

Grupa diagnostyczno-pomocowa

Pierwszym ogniwem przeciwdziałania przemocy domowej jest –co już zostało zasygnalizowane – zespół interdyscyplinarny. Jednakże dla sprawniejszego koordynowania działań powołuje on tzw. grupę diagnostyczno-pomocową, której ogólną kompetencją jest wstępne zbadanie zgłoszonego zawiadomienia o przemocy domowej. W skład takiej grupy wchodzą: pracownik pomocy społecznej oraz funkcjonariusz Policji. Są to podmioty, których udział w grupie jest co do zasady obligatoryjny. Ustawodawca przewidział jednak, że w określonych przypadkach w skład grupy mogą wchodzić także: żołnierz Żandarmerii Wojskowej, pracownik specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystent rodziny, nauczyciel wychowawca, osoby wykonujące zawód medyczny lub przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Grupę diagnostyczno-pomocową zespół interdyscyplinarny powołuję w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zadania grupy diagnostyczno-pomocowej

Do zadań grupy diagnostyczno-pomocowej zalicza się:

– dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

– zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

– realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

– występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń ( niestosowanie się do obowiązków ustawy),

– monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

– zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

– dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

  1. a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
  2. b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

– informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Podział ról

Dwuosobowy skład grupy zmusza do podziału pomiędzy nich obowiązków. Generalnie pracownik socjalny ma za zadanie współpracować z osoba doznającą przemocy, a przede wszystkim opracowanie dla niej indywidualnego planu pomocy. Funkcjonariusz Policji pozostaje w kontakcie z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy i dokonuje z nią przepisanych prawem czynności, zmierzających do pozyskania dowodów przestępstwa, umorzenia postępowania w przypadku braku zasadności zgłoszenia, jak również przeciwdziałaniu dalszej eskalacji zjawiska przemocy.