Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Dziedziczenie – zakres aktywów
  • Co nie wchodzi w skład majątku spadkowego?

Dziedziczenie – zakres aktywów

Większość z nas wie, co oznacza słowo spadek, dziedziczenie, czy testament. Jednak, czy mamy wiedzę na temat tego, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład masy spadkowej? W sposób mylny przyjmujemy, iż przyjęcie spadku na mocy dziedziczenia ustawowego, czy testamentowego, w sytuacji gdy zmarły pozostawił po sobie wyłącznie aktywna, uprawnia nas do zaspokojenia się z nich w całości. Niestety, nie każda część majątku spadkobiercy podlega dziedziczeniu.

Co nie wchodzi w skład majątku spadkowego?

Na rzecz spadkobierców zmarłego nie przechodzi uprawnienie do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego, jeżeli takie przysługiwało spadkodawcy. Przy czym, w sytuacji odwrotnej, gdy to spadkodawca pozostawił po sobie zobowiązania alimentacyjne, wchodzą one już w skład długów spadkowych. Kolejnym przykładem wyłączenia od spadkobrania jest posiadanie przez zmarłego roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. Podobnie, sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi o dziedziczenie praw z umowy dożywocia. W przypadku śmierci osoby uprawnionej umowa ta wygasa. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy następuje zgon właściciela nieruchomości. Wówczas to na jego spadkobierców przechodzą obowiązki wynikające z tegoż kontraktu. Do masy spadkowej nie wchodzą aktywa polegające na wypłacie określonych środków pieniężnych, np. z dobrowolnego ubezpieczenia osobowego, czy należności zgromadzone na rachunkach bankowych, jeżeli spadkodawca wyraźnie wskazał podmiot na rzecz, którego mają zostać one przekazane po jego śmierci. Wówczas reguły spadkowe podlegają wyłączeniu. Jeżeli zmarły sporządził testament i poczynił w nim stosowny zapis windykacyjny na rzecz oznaczonej osoby to także przekazane w ten sposób składniki majątkowe nie mogą zostać zaliczone do katalogu masy spadkowej.