Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Zadania organów rządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W poprzednim opracowaniu omówiono zakres działań organów samorządowych w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej. Jednakże niebagatelne znaczenie w tej materii mają także działania podejmowane przez organy centralne, gdyż wytyczają one pewne kierunki działania dla pozostałych uczestników postępowań.

 • Zadania wojewody
 • Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Zadania Prokuratora Generalnego

Zadania wojewody

Pierwszym ze wskazanych organów rządowych jest wojewoda. Do jego zadań należy:

 • opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocy domową dla osób realizujących te zadania;
 • monitorowanie zjawiska przemocy domowej;
 • powoływanie i odwoływanie Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 • monitorowanie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej przez Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.

Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

Obecnie, organ ten nosi nazwę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Do jego zadań należy:

 • zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących zjawiska przemocy domowej;
 • prowadzenie działań promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy domowej;
 • powoływanie i odwoływanie Krajowego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
 • monitorowanie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej przez koordynatora, o którym mowa w pkt 3;
 • opracowanie i wydawanie co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych;
 • opracowywanie i finansowanie programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
 • finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej realizowanych przez:
 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. organizacje pozarządowe działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
 3. jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zadania Prokuratora Generalnego

Prokurator Generalny również bierze czynny udział w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zajmuje się on opracowywaniem raz na dwa lata wytycznych, dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Powiązane wpisy