Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Pierwszym i być może najważniejszym gremium, które rozpoczyna cały proces przeciwdziałania przemocy domowej jest tzw. zespół interdyscyplinarny. Jest to ciało kolegialne, powoływane przez pierwszą linię organów, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na terenie danej gminy.

 • Skład zespołu interdyscyplinarnego
 • Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Skład zespołu interdyscyplinarnego

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych.

W indywidualnych przypadkach w skład zespołów dyscyplinarnych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy oraz prokuratorzy. Wszyscy członkowie zespołu przechodzą specjalistyczne szkolenia, a także wybierają ze swojego grona przewodniczącego zespołu. Przewodniczący zespołu w szczególności:

 • kieruje pracami zespołu interdyscyplinarnego;
 • organizuje pracę zespołu interdyscyplinarnego;
 • reprezentuje zespół interdyscyplinarny na zewnątrz.

Zespoły obradują na posiedzeniach odbywających się generalnie raz na dwa miesiące, ale w przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych przyczyn mogą odbywać się częściej.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • przekazywanie informacji oraz dokumentacji, w zakresie swojej działalności;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Tak więc zespół interdyscyplinarny jest pierwszym, bezpośrednim organem o charakterze decyzyjnym, od którego zależą dalsze etapy i działania w postępowaniu w przypadku przeciwdziałania przemocy domowej.