Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Zadania organów samorządu w zakresie przeciwdziałaniu przemocy domowej

 • Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
 • Zadania gminy
 • Zadania powiatu
 • Zadania samorządu województwa
 • Spójność zadań

Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Przemoc domowa jest zjawiskiem wymagającym niemal natychmiastowej reakcji ze strony aparatu państwowego. Dlatego też ustawodawca, dążąc do zmaksymalizowania efektów działań pomocowych zaangażował w proces przeciwdziałania przemocy domowej szereg organów, zarówno kolegialnych, jak i monokratycznych, opisywanych szerzej w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W przedmiotowym opracowaniu zwrócimy uwagę na zadania realizowane przez organy samorządu terytorialnego.

Zadania gminy

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zadania powiatu

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Dodatkowo powiaty realizują także zadania zlecone przez administrację rządową, do których należy:

 • tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 • opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;
 • opracowywanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu się osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz o ich ukończeniu.

Zadania samorządu województwa

Do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy domowej;
 • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
 • opracowywanie ramowych programów ochrony osób doznających przemocy domowej oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, a także ramowych programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno- -pomocowych.

Spójność zadań

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż zadania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego są identyczne. Jednakże nic bardziej mylnego. Z uwagi bowiem na strukturę działalności organów, licząc od najwyższego szczebla tj. od samorządu województwa programy pomocowe tworzone są dla większej liczby odbiorców. Na najniższym zaś szczeblu gminy bazując na wytycznych województwa i powiatu mogą samodzielnie tworzyć własne programy w oparciu o zaprezentowane wytyczne. Oczywistym jest także, że przemoc występująca na terenie danej gminy zwalczana jest przez najbliższe organy, a więc takie, które działają na jej obszarze, aby pomoc mogła nadejść możliwie szybko i sprawnie.

Powiązane wpisy