Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej
  • Formy pomocy dla ofiary przemocy domowej
  • Schronienie

Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej

Zjawisko przemocy domowej nigdy nie pozostaje bez reakcji ze strony organów państwowych. Trzeba jednak pamiętać, iż nie kontrolują one automatycznie sytuacji w każdym, prywatnym domu czy mieszkaniu. Inicjatywa leży w tym przypadku po stronie osoby doznającej przemocy, aby następnie uruchomić całą procedurę reakcyjną.

Formy pomocy dla ofiary przemocy domowej

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej w art. 3 ust. 1 zawiera katalog środków, stanowiących rodzaj pomoc dla ofiar tego zjawiska. Pomoc ta jest nieodpłatna i udzielana w formie:

  • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; – interwencji kryzysowej i wsparcia;
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
  • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
  • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Oczywiście osobie doznającej przemocy domowej organy udzielają wszelkich informacji na temat przysługujących jej praw oraz środków pomocowych i dostępnych form pomocy.

Schronienie

Wszelkie formy pomocy są oczywiście przydatne, jednakże wiadomym jest, iż dla ochrony życia i zdrowia ofiary przemocy domowej konieczne jest odseparowanie jej od potencjalnego sprawcy. W tym celu stworzono właśnie ośrodki wsparcia dla pokrzywdzonych przemocą, do których mogą się zgłosić. Te placówki zapewniają oczywiście godne warunki bytowe, niemożność kontaktowania się z potencjalnym sprawcą i zapewniając ogólne poczucie bezpieczeństwa. Ośrodki wyposażone są w kadrę specjalistów, m.in. z zakresu psychologii, którzy udzielają bezpośredniego wsparcia. Można także skorzystać w nich z bezpłatnych usług terapeutów czy też prawników. Warto wiedzieć, iż zgłaszając przemoc w rodzinie możemy udać się w miejsce neutralne, gdzie wykwalifikowane podmioty pomogą uniknąć dalszej eskalacji tegoż zjawiska oraz doprowadzenia do postawienia w stan oskarżenia potencjalnego sprawcy.

Powiązane wpisy