Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rada pedagogiczna

  1. Czym  jest rada pedagogiczna i jak działa?
  2. Jakie są zadania rady pedagogicznej?

Czym  jest rada pedagogiczna i jak działa?

W każdej szkole lub placówce szkolnej, w której pracuje co najmniej trzech nauczycieli, tworzy się radę pedagogiczną, która ma na celu stać na straży bezpieczeństwa uczniów i przestrzegania statusu szkoły w zakresie kształcenia swoich podopiecznych, ich wychowania oraz opieki. W jej skład wchodzi dyrektor placówki, który jest jej przewodniczącym oraz wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele. Z głosem doradczym, na posiedzenia rady pedagogicznej, mogą być zapraszane osoby trzecie, który są przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji, których statutowym celem działania pozostaje działalność wychowawcza, dydaktyczna, czy pedagogiczna. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, z kolei każde zebranie rady jest pisemnie protokołowane. Zaś uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną wymagają dla swojej ważności zwykłej większości głosów.

Jakie są zadania rady pedagogicznej?

Niewątpliwie do najważniejszego z nich należy przygotowanie przez radę  regulaminu działania szkoły lub placówki, a także wprowadzania do niego zmian.  Art. 70 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, wskazuje na następujące zadania rady pedagogicznej: zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

            Jeżeli rada pedagogiczna zaniecha podjęcia uchwały w przedmiocie klasyfikacji i promocji uczniów, kompetencje w tej materii przejmuje dyrektor szkoły i placówki.  W sytuacji gdy, podjęta przez radę pedagogiczną uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje jej wykonanie.

 

Poprzedni wpisKolejny wpis