Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Szkoły niepubliczne

  1. Kto zakłada niepubliczne szkoły lub placówki?
  2. Jak działa niepubliczna szkoła lub placówka?
  3. Kiedy niepubliczna szkoła lub placówka przestaje działać?

Kto zakłada niepubliczne szkoły lub placówki?

Podmiotami upoważnionymi do założenia niepublicznej szkoły lub placówki są osoby fizyczne oraz osoby prawne. W tym celu zobowiązane są do uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.  Wniosek o wpis powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, statut szkoły lub placówki, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Jak działa niepubliczna szkoła lub placówka?

Każda niepubliczna szkoła bądź placówka, po uzyskaniu wpisu, o którym mowa powyżej, może rozpocząć swoją działalność, której zasady funkcjonowania winny zostać ujęte w statucie. Statut niepublicznej szkoły lub placówki określa m.in. nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania, osobę prowadzącą szkołę lub placówkę, organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań, organizację szkoły lub placówki, prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów, sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki.

Kiedy niepubliczna szkoła lub placówka przestaje działać?

Niepubliczna szkoła lub placówka może zakończyć swoje fukncjonowanie wraz z zakończeniem danego roku szkolnego. W takiej sytuacji, osoba prowadząca szkołę winna o zamiarze zakończenia działalności placówki czy szkoły powiadomić z 6-miesięcznym wyprzedzeniem rodziców oraz gminę na terenie której jednostka miała swoją siedzibę. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Poprzedni wpisKolejny wpis