Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Jazda pod wpływem alkoholu. To przestępstwo czy wykroczenie?

Jazda pod wpływem alkoholu. To przestępstwo czy wykroczenie?

Czy jazda pod wpływem alkoholu nosi miano przestępstwa, czy jedynie wykroczenia? Odpowiedź na powyższe pytanie jest złożona. W zależności od rodzaju i ilości wypitego alkoholu poziom jego stężenia we krwi może przybierać różne wartości, co w konsekwencji doprowadzi organy ścigania do ostatecznego uznania, czy kierując pojazdem mechanicznym, popełniliśmy wykroczenie czy też może przestępstwo.

  1. Kiedy jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo?
  2. Kiedy jazda pod wpływem alkoholu to wykroczenie?
  3. Kary za jazdę pod wpływem alkoholu
  4. Jazda pod wpływem alkoholu. Zatrzymanie prawa jazdy, a utrata lub cofnięcie uprawnień

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo?

By móc powiedzieć, iż kierując pojazdem mechanicznym, dopuściliśmy się przestępstwa, musimy znajdować się w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z nim, alkohol we krwi przekracza 0.5 promila lub w wydychanym powietrzu 0.25 mg/dm3, o czym mówi treść art. 115 §15 kodeksu karnego.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu to wykroczenie?

Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której podmiot odpowiada za wykroczenie, oznacza to, że prowadził pojazd mechaniczny, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Wówczas zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub odpowiednio od 0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza.

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Prowadząc pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, należy liczyć się z surowymi sankcjami przewidzianymi zgodnie z przepisami prawa. Należą do nich szczególnie bolesny, ale obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów wynoszący minimum 3 lata. Może być on orzeczony w wyższym wymiarze, w pewnych przypadkach nawet na okres dożywotni. Nadto, nietrzeźwy kierowca musi uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.00,00 złotych tytułem środka karnego. Oprócz powyższych niedogodności kierujący za jazdę po wpływem alkoholu musi liczyć się także z koniecznością poniesienia kary, o której mówi art.  178a § k.k.. Zgodnie z nim: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Nieco „łagodniej” sytuacja odpowiedzialności karnej rysuje się, jeżeli chodzi o jazdę np. samochodem w stanie po użyciu alkoholu. Wówczas sąd rozpoznający sprawę orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast kara, jaką musi ponieść podmiot dopuszczający się wykroczenia to kara aresztu lub grzywny w wysokości nie niższej od 2.500,00 złotych.

Oczywiście rodzaj ostatecznie wymierzonych kar oraz środków karnych jest uwarunkowany specyfikacją konkretnego przypadku. Dlatego w niektórych z nich można wnioskować nawet o warunkowe umorzenie postępowania lub odstąpienie od wymierzenia środka karnego (w przypadku wykroczenia).

Jazda pod wpływem alkoholu. Zatrzymanie prawa jazdy, a utrata lub cofnięcie uprawnień

Ważną kwestią często związaną z jazdą pod wpływem alkoholu pozostaje zatrzymanie prawa jazdy. Należy pamiętać, iż fakt zatrzymania prawa jazdy przez policję nie jest automatycznie uznawany za cofnięcie czy utratę przyznanych nam uprawnień. Czasowe zawieszenie uprawnień poprzez zatrzymanie prawa jazdy nie pozbawia nas możliwości prowadzenia samochodu. Należy jednak tę kwestię potraktować z dużą dozą ostrożności, gdyż jazda bez dokumentów to wykroczenie z art. 95 kodeku wykroczeń – „kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

W sytuacji zaś orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd z uwagi na popełnione przez nas przestępstwo, odpis prawomocnego wyroku przesyłany jest do organu wydającego prawo jazdy, gdzie podejmowana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W sytuacji, gdy zakaz prowadzenia orzeczono na okres dłuższy niż rok, koniecznym jest ponowne podejście i pozytywne zakończenie egzaminu na prawo jazdy.