Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Zatrzymanie prawa jazdy

  1. Zatrzymanie prawa jazdy – powszechne zjawisko drogowe
  2. Zatrzymanie prawa jazdy
  3. Odpowiedzialność

Zatrzymanie prawa jazdy – powszechne zjawisko drogowe

Zatrzymanie prawa jazdy jest niezwykle często mylone z utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Należy jednak wyjaśnić, iż zatrzymanie prawa jazdy, a utrata uprawnień do kierowania pojazdami to dwie, zupełnie odmienne kwestie. W poniższym opracowaniu wyjaśnimy na czym polega zatrzymanie prawa jazdy.

Zatrzymanie prawa jazdy

Do zatrzymania prawa jazdy stosuje się art. 135 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. Oczywiście do zatrzymania prawa jazdy uprawniony jest funkcjonariusz policji w następujących wypadkach:

– uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 – gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

– przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1, 1a lub 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b, art. 97a lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,

 – stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– popełnienia w okresie próbnym, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

– kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;

– w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.52) ) lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

  1. a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,
  2. b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,
  3. c) korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,
  4. d) jeżeli tachograf został odłączony;

– w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Odpowiedzialność

Zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń za jazdę bez dokumentu grozi nam wyłącznie kara grzywny do 250 zł albo kara nagany. W obecnym stanie prawnym nie trzeba już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, natomiast dopiero toczą się prace nad przepisami zezwalającymi na jazdę bez dokumentu prawa jazdy. Jednakże na razie sytuacja się nie zmieniła i za brak dokumentu prawa jazdy grozi nam odpowiedzialność za wykroczenie. Odnośnie zaś uprawnień, a przede wszystkim ich braku konsekwencje są bardziej poważne, o czym będzie mowa w następnych opracowaniach.