Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Funkcjonariusze Służby Więziennej

 1. Funkcjonariusze Służby Więziennej
 2. Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej
 3. Aplikacja do Służby Więziennej

Funkcjonariusze Służby Więziennej

W Służbie Więziennej mogą pracować zarówno pracownicy, jak i funkcjonariusze. Jednakże podstawowymi jednostkami, stanowiącymi wręcz pion działania Służby Więziennej są właśnie funkcjonariusze. W związku z faktem, iż Służba Więzienna to formacja umundurowana ich stosunek pracowniczy określany jest mianem służby.

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej

Wymagania, odnośnie funkcjonariuszy Służby Więziennej zawarte zostały w art. 38 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Wedle tego przepisu funkcjonariuszem może być osoba:

– posiadająca obywatelstwo polskie;

– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

– korzystająca z pełni praw publicznych;

– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Aplikacja do Służby Więziennej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej raz w roku przeprowadza nabór do Służby Więziennej. Kandydat musi najpierw złożyć następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby,

– wypełnioną ankietę personalną,

– świadectwo pracy lub służby,

– dokumenty, potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne oraz wykształcenie,

– wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,

– oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Następnie odbywa się rekrutacja podzielona na dwa etapy, a mianowicie:

-etap wstępny, obejmujący:

 1. a) ocenę złożonych dokumentów i kwalifikacji,
 2. b) rozmowę kwalifikacyjną,
 3. c) test wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. d) badanie psychologiczne i test psychologiczny,
 5. e) pozyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. f) testu sprawności fizycznej,
 7. g) wyłonienie kandydatów do następnego etapu,

– etap sprawdzający, obejmujący:

 1. a) przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. b) utworzenie rankingu kandydatów,
 3. c) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby.

Wszystkie etapy przeprowadzają komisje, powoływane przez Dyrektora Generalnego, Dyrektora Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej lub Dyrektora Inspektoratu Okręgowego.