Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

  1. Utrata uprawnień do kierowania pojazdami
  2. Przypadki utraty uprawnień do kierowania pojazdami
  3. Odpowiedzialność

Utrata uprawnień do kierowania pojazdami

Jak sygnalizowano w poprzednim opracowaniu poruszona zostanie tematyka utraty uprawnień do kierowania pojazdami. Zjawisko to jest dosyć powszechne, a grozi za nie surowa odpowiedzialność karna. Warto więc poznać, na czym ono polega.

Przypadki utraty uprawnień do kierowania pojazdami

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku:

  1. a) stwierdzenia:

– na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

– na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

– utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3,

– niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin państwowy który miał być przeprowadzony w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. B;

  1. b) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 98a ust. 4, dotyczącej konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 3 pkt 1;
  2. c) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  3. d) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
  4. e) kierowania pojazdem silnikowym w przedłużonym okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d;
  5. f) uchylenia sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 182a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

Najczęstszym w praktyce przypadkiem cofnięcia uprawnień jest bez wątpienia przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, ale także nie mniej pojawia się życiu codziennym sytuacja orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dziwić może fakt, iż kierujący, któremu mają zostać cofnięte uprawnienia otrzymuje decyzję właściwego Starosty. Jednakże wedle ustawy to Starosta jest w tym zakresie władny do wydania tego typu rozstrzygnięcia.

Odpowiedzialność

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest przestępstwem, określonym w art. 180a k.k. Przepis ten przewiduje znacznie surowsze sankcje karne, aniżeli jazda bez dokumentu. Otóż za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli wam lub waszym znajomym cofnięte uprawnienia należy kilkukrotnie przemyśleć pochopną decyzję o używaniu samochodu, gdyż konsekwencje tego mogą być bardzo dotkliwe