Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Obowiązki rodzica
  • Jakie konsekwencje prawne spoczywają na rodzicu zostawiającego dziecko samo w domu?

Obowiązki rodzica

Każde z rodziców, poza przyznanymi im prawami w zakresie wychowywania dzieci, ma także swoje obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem małoletniego aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Opieka nad dzieckiem jeszcze w wieku wczesnoszkolnym, okresowo wymaga zaangażowania osób bliskich czy znajomych rodzicom, ponieważ nawet okazjonalna wizyta w urzędzie będzie wymagała dyspozycyjności każdego z dorosłych. Co jednak w sytuacji, gdy dziecko pozostanie w domu bez opieki, a w tym czasie wydarzy się jakaś nieprzewidziana sytuacja? Wyłączna odpowiedzialność w tym zakresie leży po stronie wyłącznie rodziców.

Jakie konsekwencje prawne spoczywają na rodzicu zostawiającego dziecko samo w domu?

Rodzic, który pozostawił dziecko bez opieki osoby dorosłej, a które to doznało szkody może odpowiadać na zasadach kodeksu karnego. Zgodnie z art. 160 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Rodzice dziecka będą odpowiadać z paragrafu drugiego tegoż przepisu, ponieważ to na nich ciąży szczególny obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem i dlatego będzie im grozić surowsza kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, to będzie podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Działanie rodzica może także być rozpatrywane pod kątem wykroczenia, gdy szkoda jaka nastąpiła ma znacznie mniejsze rozmiary. Wówczas rodzic odpowiadający na zasadzie kodeksy wykroczeń, winien liczyć się z możliwością poniesienia kary grzywny lub kary nagany. Taka odpowiedzialność jest przewidziana za sam fakt pozostawienia bez opieki lub nadzoru nad małoletniego do lat 7 albo innej osoby niezdolnej rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, jeżeli opiekun dopuszcza do przebywania jej w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka.