Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czym jest wywiad środowiskowy o nieletnim?
  • Kto może przeprowadzić wywiad środowiskowy o nieletnim?
  • Jak przebiega wywiad środowiskowy o nieletnim?

Czym jest wywiad środowiskowy o nieletnim?

Często słyszy się, że sąd zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Najczęściej kojarzy się go ze sprawami rodzinnymi, w których sąd weryfikuje okoliczności, w jakich małoletnie dziecko żyje i się rozwija. Jednak, czy na tym polega wywiad środowiskowy o nieletnim? Otóż nie, gdyż z wywiadem tym mamy do czynienia na kanwie spraw karnych, a nie rodzinnych i to w sytuacji, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub gdy popełnił on czyn karalny. Wywiad ten przeprowadzany jest także wówczas, gdy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków wychowawczych, leczniczych bądź poprawczych. Sąd oceniając dotychczasową postawę nieletniego musi zweryfikować środowisko w jakim na co dzień przebywa nieletni i w jakim przyszło mu dorastać, czerpać wzorce zachowań społecznych, a także powziąć wiedzę o osobie nieletniego.

Kto może przeprowadzić wywiad środowiskowy o nieletnim?

Zwykle osobą taką jest kurator sądowy, ale stosowne kompetencje zostały przyznane także przedstawicielom organizacji społecznych, jednostkom Policji, opiniodawczym zespołom sądowych specjalistów, a także pracownikom pedagogicznym schronisk dla nieletnich lub zakładów poprawczych. Opinia taka przeprowadzana jest w ciągu 14 dni od dnia zlecenia jej przez sąd.

Jak przebiega wywiad środowiskowy o nieletnim?

Kurator sądowy bądź jeden z wyżej wskazanych podmiotów, zjawia się w miejscu zamieszkania lub pobytu nieletniego. Chociaż wywiad taki może być przeprowadzony także w placówce szkolnej, czy miejscu pracy nieletniego. Wywiad ten odbywa się w ciągu dnia, a osoba, która zamierza przeprowadzić wywiad musi okazać stosowną legitymację służbową. W trakcie trwania wywiadu ustala się dane osobowe nieletniego, jego miejsce zamieszkania, miejsce nauki, czy pracy. Dodatkowo, spisaniu podlegają zachowanie się i warunki wychowawcze nieletniego, jego stan zdrowia, przebieg nauki szkolnej, pracy i sposób spędzania czasu wolnego, a także podstawowe informacje o członkach jego rodziny. Wywiad zawiera także określenie sytuacji materialnej nieletniego oraz warunków w jakich mieszka oraz informacji o przejawach patologii społecznej występujących w środowisku nieletniego. Wywiad środowiskowy jest objęty tajemnicą zawodową, a podmiot go sporządzający jest zobligowany do zachowania tak powziętych wiadomości w tajemnicy.