Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Co to jest zasiłek dla bezrobotnych?
  • Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
  • Jak długo otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych?

Co to jest zasiłek dla bezrobotnych?

Dla młodych osób zasiłek dla bezrobotnych może kojarzyć się z daniną publiczną otrzymywaną w okresie, gdy pozostaje się bez pracy. Jednak, czy zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje się za sam fakt braku zatrudnienia? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe? Otóż prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje pod warunkiem przepracowania w ciągu 18 miesięcy (bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie jako bezrobotny) łącznie co najmniej 365 dni. Zasiłek ten należy się więc, w sytuacji, gdy posiadało się zatrudnienie i osiągało przynajmniej wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

Jakie dokumenty złożyć, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Uproszczenie procedury przyznania zasiłku dla bezrobotnych sprowadza się do konieczności zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym według miejsca zameldowania, jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku i przedłożenia dokumentacji pracowniczej z ostatniego okresu zatrudnienia. Weryfikacja tychże informacji i stwierdzenie, iż został przepracowany przynajmniej rok w ciągu 18 ostatnich miesięcy kalendarzowych, automatycznie uprawnia do przyznania takiego zasiłku bez konieczności składania odrębnego wniosku. Co istotne, nie można zrezygnować z weryfikacji prawa do zasiłku dla bezrobotnych ani zrzec się do niego prawa.

Jak długo otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od stopy bezrobocia na obszarze powiatu, na którym się zamieszkuje, od wieku bezrobotnego, od liczby dzieci pozostających na wychowaniu oraz od predyspozycji zawodowych współmałżonka. Zasiłek dla bezrobotnych w wymiarze 6 miesięcy otrzymuje osoba, która mieszka na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Z kolei zasiłek dla bezrobotnych wypłacany będzie przez 12 miesięcy, w sytuacji, gdy obszar powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju bądź gdy bezrobotny ma ukończony 50 rok życia oraz co najmniej 20-letni staż pracy uprawniający do zasiłku dla bezrobotnych albo gdy bezrobotny posiada na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a jego małżonek jest osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych bądź też, gdy bezrobotny samotnie wychowuje, co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.