Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Prawa więźniów

  1. Życie w zakładzie karnym
  2. Jak rozpoczyna się wykonywanie kary?
  3. Odzież więźnia
  4. Prawa skazanego
  5. Pozostałe uprawnienia

Życie w zakładzie karnym

Odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym nie należy do najprzyjemniejszych przeżyć. Jednakże z prawomocnym orzeczeniem sądu trzeba się pogodzić i przystąpić do odbycia kary. Jak wygląda życie w więzieniu? Odpowiedzi poniżej.

Jak rozpoczyna się wykonywanie kary?

Ostatnie zmiany w kodeksie karnym wykonawczym nieco odmiennie uregulowały tryb stawiennictwa skazanego do odbycia kary. Na gruncie poprzednich przepisów skazany otrzymywał wezwanie do stawiennictwa. Obecnie na mocy art. 79 § 1 k.k.w. sąd poleca zatrzymać skazanego celem jego doprowadzenia. Tylko w uzasadnionym wypadku na wniosek skazanego sąd może go wezwać do stawienia się w jednostce penitencjarnej w określonym terminie. Kiedy skazany już się stawi, okazuje dokument tożsamości i zostaje przyjęty do zakładu.

Odzież więźnia

W amerykańskich filmach dostrzec można, iż więźniowie noszą pomarańczowy strój. W Polsce jednak podstawowy stój więźnia ma kolor zielony. Nie jest jednak zabronione noszenie przez skazanych innych ubrań, jeżeli zabrał je z domu lub zostały mu nadesłane przez rodzinę.

Prawa skazanego

Uprawnienia skazanego zostały enumeratywnie wymienione w art. 102 k.k.w. i należą do nich:

– odpowiednie ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienie, odzież, warunki bytowe, pomieszczenia oraz świadczenia zdrowotne i odpowiednie warunki higieny;

–  utrzymywanie więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi;

–  korzystanie z wolności religijnej;

–  otrzymywanie związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach, a także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich;

– kształcenie i samokształcenie oraz wykonywanie twórczości własnej, a za zgodą dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i zbywania wykonanych przedmiotów;

–  korzystanie z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, telewizji, książek i prasy;

– komunikowanie się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem,

–  komunikowanie się z podmiotami, zajmującymi się resocjalizacją i pomocą penitencjarną,

– zapoznawanie się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec skazanego decyzji;

– składanie wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawianie ich, w nieobecności innych osób, administracji zakładu karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

– prowadzenie korespondencji z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka.

Pozostałe uprawnienia

Prawa skazanego, wymienione w ustawie stanowią dosyć szczegółowy, ale zarazem niepełny katalog. Do dodatkowych uprawnień należy zaliczyć: możliwość otrzymywania paczek od rodziny za zgodą dyrektora zakładu karnego, przekazów pieniężnych, tzw. wypiski, której część zajmowana jest przez administrację zakładu i wydawana skazanemu przy opuszczaniu jednostki, ciepłe posiłki, spacer czy możliwość korzystania ze sprzętów sportowych. Częstym zjawiskiem jest podejmowanie przez więźniów pracy. Mogą oni bowiem trudnić się dorywczymi czynnościami na terenie zakładu, pracować poza zakładem pod eskortą strażników, albo też – w przypadku zgody dyrektora zakładu i z uwagi na dobre sprawowanie – wykonywać czynności zarobkowe poza zakładem karnym bez nadzoru. Powyższe jawi się jako rozwiązanie dalece słuszne, albowiem skazani poza murami zakładu pozostawiają niejednokrotnie swoje rodziny, którym muszą zapewnić godny byt. Ponadto, w przypadku orzeczenia względem nich dodatkowych sankcji pieniężnych wykonując pracę zarobkową posiadają możliwość regulacji tychże zobowiązań.